Hitler's Foreign Policy Events in Central Europe Quiz

NicerHeather4997 avatar
NicerHeather4997
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Hoe probeerde Adolf Hitler het Verdrag van Versailles ongedaan te maken?

Waarom grepen Frankrijk en Groot-Brittannië niet militair in toen Hitler in 1936 het Rijnland binnentrok?

Welke landen sloten een bondgenootschap voordat Hitler Oostenrijk wilde veroveren?

Wat was de aanleiding voor de aanpak van Hitler om Oostenrijk te veroveren?

Waarom grepen Frankrijk en Groot-Brittannië niet in toen Duitsland Oostenrijk binnenviel?

Wat was het resultaat van de Vredesconferentie van München in 1938?

Welk land was eerst aan de beurt na de bezetting van Tsjechoslowakije door Hitler?

Waarom wordt het Molotov-Ribbentroppact ook wel het 'Duivelspact' genoemd?

Wat was de directe aanleiding voor de start van de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939?

'Waarom beloofden Groot-Brittannië en Frankrijk militaire steun aan Polen?'

Description

Test your knowledge on the series of events involving Hitler's foreign policy in Central Europe, including the Anschluss of Austria and the Sudeten Crisis. Explore the political tensions and decisions made by various countries during this time.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser