Globalization Process (AP 2nd Quarter)

PreeminentAnemone1953 avatar
PreeminentAnemone1953
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang mga sumusunod na naglalarawan sa ikaapat na pananaw ng globalisasyon?

Pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbagsak ng Imperyong Roman

Ano ang pangunahing panahon ng globalisasyon ng relihiyon ayon kay Goran Therborn?

4th – 5th Century

Ano ang pangunahing papel ng Estados Unidos sa panglimang pananaw ng globalisasyon?

Pag-usbong bilang global power matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig

Ano ang isa sa mga halimbawa ng Transnational Companies (TNCs) na binanggit sa teksto?

Shell

Ano ang kalakasan ng MNCs at TNCs ayon sa nabanggit sa teksto?

Pananatiling nakalilikha sa pamilihan

Anong maaaring tawag sa proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon, at produkto sa iba’t ibang direksyon na nararanasab sa iba’t ibang panig ng daigdig?

Globalisasyon

Sino ang nagsabing ang globalisasyon ay higit na malawak, mabilis, mura, at malalim?

Friedman

Anong konsepto ang nagpapakahulugan sa iteraksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kompanya, bansa o maging ng mga samahang pandaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon?

Globalisasyon

Ano ang maaring tawag sa paniniwalang ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa?

Kulturalismo

"Ang globalisasyon ay isang mahabang siklo (cycle) ng pagbabago." Sino ang nagsabi nito?

Scholte

Pagsusuri sa proseso ng globalisasyon at ang epekto nito sa tao, kompanya, at iba't ibang aspeto ng lipunan. Base ito sa pahayag ni Ritzer (2011) at iba pang kaugnay na sanggunian.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Globalization and Media
43 questions

Globalization and Media

ObtainableCanyon avatar
ObtainableCanyon
Globalization and Free Trade Quiz
10 questions
Globalization and Internationalization
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser