Gas Diffusion Process Quiz

UnequivocalRadium avatar
UnequivocalRadium
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Què provoca que els gasos tinguin una densitat tan petita?

La separació entre les partícules del gas

Què passa amb el volum d'un gas quan disminueix la pressió sobre ell?

Augmenta

Quina és l'efecte de l'augment de la temperatura en un gas?

El gas es dilata, augmentant el seu volum

Què representa el símil 'Boles del bitllar movent-se' en relació als gasos?

Les partícules del gas es mouen lliurement i xocant entre elles.

Què és necessari per fondre un sòlid, segons el model cineticocorpuscular?

Aportar energia per vèncer les forces d'atracció entre les partícules.

Com es converteix un líquid en gas, segons el model cineticocorpuscular?

Proporcionant energia per vèncer les forces d'atracció entre les partícules i separar-les.

Què provoca que un sòlid es fongui, segons el model cineticocorpuscular?

L'augment de l'energia de les partícules per vèncer les forces d'atracció entre elles.

Què és la difusió dels gasos?

El procés pel qual els gasos ocupen tot el volum sense aplicar-hi pressió

Què passa quan augmenta la temperatura d'un gas segons el text?

Augmenta la pressió que fa el gas sobre les parets del recipient

Quin és un exemple de les partícules d'un líquid segons el model cinèticocorpuscular?

Les partícules estan juntes sense cap ordre i varien de posició

Study Notes

Propietats dels gasos

  • La densitat petita dels gasos es deu al fet que les molècules estan molt separades entre si.
  • Quan disminueix la pressió sobre un gas, el seu volum augmenta.
  • L'augment de la temperatura d'un gas fa que les molècules s'accelerin i, per tant, ocupin més espai.

Model cineticocorpuscular

  • El símil 'Boles del bitllar movent-se' representa el moviment aleatori i constant de les molècules en un gas.
  • Per fondre un sòlid, és necessari augmentar l'energia cinètica de les molècules fins que superin la força d'atracció entre elles.
  • La transició d'un líquid a un gas es produeix quan les molècules adquireixen prou energia cinètica per superar la força d'atracció entre elles i esdevenir gas.
  • La fusió d'un sòlid es produeix quan les molècules guanyen prou energia cinètica per vèncer la força d'atracció entre elles i comencen a moure's més lliurement.

Difusió i temperatura

  • La difusió dels gasos és el procés pel qual les molècules d'un gas es distribueixen uniformement en un espai.
  • Quan augmenta la temperatura d'un gas, les molècules es mouen més ràpidament i, per tant, es produeix una major difusió.

Exemples i conceptes

  • Un exemple de les partícules d'un líquid, segons el model cinèticocorpuscular, són les molècules que es mouen més lliurement que en un sòlid, però menys que en un gas.

Test your knowledge about the diffusion of gases, the process by which gases tend to occupy the available volume without applying pressure. This quiz covers topics such as kinetic molecular theory, random movement of gas particles, and the differences in movement between particles of gas, liquid, and solid.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser