Evolution of Metazoa to Animals with Nervous System

ReasonedCoral avatar
ReasonedCoral
·

Start Quiz

Study Flashcards

21 Questions

Wat was de oorsprong van het allereerste zenuwstelsel volgens de tekst?

De vorming van circuits en netwerken door Hydra

Wat gebeurde er 545 miljoen jaar geleden volgens de tekst?

Explosie van levensvormen in de oceanen

Wat is het kenmerk van platwormen volgens de tekst?

Clustering van cellen en het ontstaan van ogen door lichtimpulsen op te nemen

Hoe gebruiken kwallen elektrische geleiding volgens de tekst?

Om bewegingen in het water te coördineren

Wat is de geschatte leeftijd van het ontstaan van oceanen en gesteenten op aarde volgens de tekst?

4.4 miljard jaar geleden

Wat is de functie van het celmembraan volgens de tekst?

Het is een omhulsel dat dient als afscheiding tussen binnen- en buitenwereld

Hoe kunnen micro-organismen zich aanpassen aan stressvolle habitats volgens de tekst?

Door gebruik te maken van verschillende regulatiemechanismen

Wat wordt bedoeld met 'evolutie van eenheid in diversiteit' volgens de tekst?

Het ontstaan van diverse levensvormen sinds het ontstaan van de aarde

Wat wordt bedoeld met 'zelfbehoud en soortbehoud' volgens de tekst?

Het overleven en voortbestaan van soorten door natuurlijke selectie

Wat wordt bedoeld met 'complexiteit in aanpassingen aan de omgeving' volgens de tekst?

De evolutie van complexe aanpassingen aan verschillende habitats

Wat is de belangrijkste functie van het celmembraan volgens de tekst?

Het transporteren van stoffen naar binnen en buiten de cel

Wat is het verschil tussen katabolisme en anabolisme?

Katabolisme is de energieproducerende afbraakprocessen, terwijl anabolisme de opbouwprocessen zijn.

Hoe wordt elektrische geleiding gebruikt door hydra volgens de tekst?

Alleen voor prikkelbaarheid en reactievermogen

Wat is het cruciale punt waarom er energie wordt geproduceerd in een cel volgens de tekst?

Om opbouwprocessen in de cel mogelijk te maken

Wat is het fundamentele verschil tussen eukaryote cellen en prokaryote cellen volgens de tekst?

Prokaryote cellen hebben geen celkern, terwijl eukaryote cellen wel een celkern hebben

Wat is het belangrijkste kenmerk van platwormen volgens de tekst?

Hun tweezijdige symmetrie met hersenen

Wat is de rol van het genetisch materiaal (DNA) in een eukaryote cel volgens de tekst?

Het opslaan van erfelijke informatie en reguleren van celfuncties

Hoe verschilt het zenuwstelsel van kwallen ten opzichte van dat van hydra volgens de tekst?

Kwallen hebben geen zenuwstelsel, terwijl hydra een neuraal netwerk heeft

Wat is een cruciale eigenschap van een eukaryote cel volgens de tekst?

Het bezit van een celkern en organellen

Welke levensvorm kenmerkt zich door een tweezijdige symmetrie met hersenen volgens de tekst?

Platwormen

Wat is het voornaamste doel van het cytoplasma in een eukaryote cel volgens de tekst?

Het faciliteren van chemische reacties en huisvesting van organellen

Learn about the evolution of metazoans or multicellular organisms into animals with a nervous system, including the development of multicellular eukaryotes and the emergence of the first nervous systems in organisms like jellyfish and hydra.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Evolution and Speciation Quiz
81 questions
Evolution
5 questions

Evolution

AffordablePermutation avatar
AffordablePermutation
Use Quizgecko on...
Browser
Browser