Data Mining Process in Business Analytics

HardyMood avatar
HardyMood
·

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Vid ______ förstår du behoven och målen som datautvinningsprojektet syftar till att uppfylla.

affärsförståelse

I Data Understanding fasen undersöker du vilken ______ som finns tillgänglig.

data

Data Preparation handlar om att rengöra och förbereda ______ innan analysen.

data

I Modeling fasen bestämmer du vilken ______ du ska använda.

modelleringsteknik

Evaluation handlar om att utvärdera prestanda och ______ hos modellen.

noggrannhet

Vid Data Preparation tar man bort missing values, errors och ______ data.

brus

Understand the different steps involved in a data mining project within the field of business analytics. Explore the process from defining the project goals to preparing and cleaning the data for analysis.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser