Citing and Paraphrasing Functions

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Wat is de definitie van een citaat volgens de gegeven tekst?

Een letterlijk overgenomen passage uit een publicatie.

Wat is het doel van parafraseren volgens de gegeven tekst?

Om de eigen tekst te verankeren in de context van het vakgebied.

Wat zijn de algemene regels voor citeren volgens de gegeven tekst?

Bij weglatingen in een citaat moeten ellipsen (...) gebruikt worden.

Wat is essentieel bij het parafraseren volgens de gegeven tekst?

Het vermelden van de oorspronkelijke bron via in-tekst referenties of voetnoten.

Wat is het doel van refereren volgens de gegeven tekst?

Om onderscheid te maken tussen eigen werk en dat van anderen bij refereren.

Welk element hoort bij het refereren volgens de gegeven tekst?

De cijfer, idee, methode

Wat is de meest nauwkeurige betekenis van het woord 'plagiaat'?

Het gebruik van andermans teksten zonder enige wijziging

Hoe kan men bloemlezing het beste omschrijven?

Een werk waarin het overgrote deel bestaat uit herhalingen van teksten van anderen zonder vermelding

Wat betekent 'slaafse parafrasering' zoals beschreven in de tekst?

Het nagenoeg zin na zin overnemen van de inhoud van een tekst

Wat wordt bedoeld met 'globale bronvermelding' zoals beschreven in de tekst?

Het benoemen van alle bronnen die in een bepaalde categorie vallen zonder specifieke verwijzing naar individuele passages

Wat wordt bedoeld met 'consistent' refereren zoals beschreven in de tekst?

Het telkens op dezelfde manier verwijzen naar bronnen volgens vaste regels

Wat is een belangrijk aspect van het juist citeren en parafraseren volgens de tekst?

De relevantie van het citaat ten opzichte van de eigen argumentatie benadrukken

This quiz covers the functions of citing and paraphrasing in academic writing. It discusses the importance of citing and paraphrasing as a way to integrate and acknowledge the work of other researchers, support one's own arguments, and provide additional reading suggestions for further information.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Plagiarism and Citation Quiz
3 questions
Citing Sources Quiz
18 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser