Cell Interaction and Signal Transduction

ReasonedCoral avatar
ReasonedCoral
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat is de belangrijkste rol van de celmembraan volgens de tekst?

Scheiding tussen intra- en extracellulaire milieu

Hoe wordt passief transport van substanties over de celmembraan gekenmerkt volgens de tekst?

Is een proces van gefaciliteerde diffusie

Hoe worden de intracellulaire natrium- en kaliumconcentraties gereguleerd volgens de tekst?

Via enzymatische pomp

Wat is het proces waarbij deeltjes door membraaninsluiting binnen de cel gebracht worden volgens de tekst?

Endocytose

Welk proces verwijdert deeltjes uit het cytoplasma door het omgekeerde proces volgens de tekst?

Exocytose

Hoeveel Na+-ionen worden door het complex naar buiten gepompt voor elke verbruikte ATP-molecule volgens de tekst?

3

Wat is de functie van ionenkanaaltjes in het celmembraan?

Het laten stromen van elektrisch geladen deeltjes door de membraan op basis van hun concentratie- of ladingsgradiënt

Hoe worden actieve ionenkanalen geactiveerd?

Door veranderingen in elektrische spanning tussen binnen- en buitenkant van de cel

Wat is het verschil tussen passieve en actieve ionenkanalen?

Passieve kanalen zijn selectief op basis van grootte en vorm van specifieke ionen, terwijl actieve kanalen alleen open gaan bij veranderingen in elektrische spanning

Hoe wordt het potentiaalverschil over het celmembraan gecreëerd?

Door de ongelijke verdeling van elektrisch geladen deeltjes over het celmembraan

Wat is de functie van kalium- en natriumpoortjes in het celmembraan?

Kaliumpoortjes zijn altijd open en natriumpoortjes hebben extra deurtjes die bepaalde moleculen kunnen tegenhouden

Hoe worden spanningsafhankelijke ionenkanalen geactiveerd?

Alleen als de elektrische spanning tussen binnen- en buitenkant van de cel verandert

Wat is het belangrijkste fysische mechanisme dat de 'driving forces' voor ionentransport in het celmembraan veroorzaakt?

Elektrostatische kracht en diffusiekracht

Wat gebeurt er als er een vrije uitwisseling is tussen de concentraties binnen- en buitenkant van de cel?

De natuur zal automatisch de concentraties in evenwicht brengen

Waarom heeft evolutie een ongelijke verdeling van elektrisch geladen deeltjes over het celmembraan in stand gehouden?

Om leven te creëren in die cel

This quiz covers the interaction between the cell and its environment, focusing on signal transduction and the role of the cell membrane as a barrier. It also includes the concept of transmembrane channels and passive transport of substances into the cell.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Virus-Cell Interaction Quiz
5 questions
B Cell and T Cell Interaction
12 questions
HIV Virus and CD4 Cell Interaction
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser