Applied Skills in Real Life

InfluentialSonnet avatar
InfluentialSonnet
·

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Becerilerin sınıflandırılmasına göre hangi türde öğretim yaklaşımının kullanılması gerektiği aşağıdakilerden hangisidir?

Davranışçı öğretim yaklaşımı

Becerilerin öğrenilmesinde kullanılan Fitts ve Posner’in Üç Aşamalı Öğrenme Modelindeki ilk aşama hangisidir?

Bilişsel Aşama

Futbol örneği verilerek açıklanan durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Öğrencilerin farklı beceri düzeylerine sahip olabileceği

Hangisi doğru değildir?

Öğrencilerin beceri seviyeleri aynı olmalıdır.

Fitts ve Posner’in Üç Aşamalı Öğrenme Modelinde hangi aşamada temel hareket kalıbının detaylandırılması gerçekleşir?

İlişkilendirme Aşaması

Becerilerin yaşa bağlı olmadığını belirten ifade hangisidir?

Her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre ilerlediği

Modeller beceri öğrenimi sürecini basamak şeklinde sunsa da, bu basamakların kesin çizgilerle ayrılmadığı ve birbirleriyle etkileştikleri belirtilmektedir. Bu ifade hangi konuya vurgu yapmaktadır?

Becerilerin birbirleriyle etkileşim halinde olduğuna

Motor Gelişim alanıyla ilgili doğru bir ifade hangisidir?

Motor Gelişim, sadece fiziksel hareketleri değil, zihinsel çabaları da kapsar.

Motor Kontrol alanı ile ilgili yanlış bir ifade hangisidir?

Motor Kontrol, insan doğasını anlamak için çalışmaz.

Beceriyi reflekslerden ayıran en belirgin özellik nedir?

İstemli olarak yapılması

'Motor beceriyi reflekslerden ayıran özellik' anlamına gelen bir ifade hangisidir?

Refleks olmaması

Guthrie'ye göre, bir becerinin tanımı nedir?

Amaca yönelik olarak kolaylıkla yapılan bir iş

Öğretmenlerin temel sorumluluklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Öğrencilere çeşitli beceriler kazandırmak

Motor davranış alanı kaç farklı alt alandan oluşmaktadır?

Üç

Ülkemizde hangi terim genel olarak motor öğrenimini ifade etmektedir?

Beceri Öğrenimi

'Fitts ve Posner’in Üç Aşamalı Öğrenme Modeli' hangisiyle ilgilidir?

Hareket becerilerinin öğrenimi

Hareket becerilerinin öğrencilere ilk başta kazandırılmaya çalışılan beceriler olduğu ifade edilmektedir. Bu durum aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ilişkilidir?

Kazanılan temel hareket becerilerinin spor dalları arasında farklılık gösterdiği belirtilmektedir.

This quiz assesses the application of skills for specific real-life purposes, the transformation of theoretical knowledge into practice, and the seamless integration of different components to achieve successful outcomes. It also evaluates the transferability of acquired skills to different situations.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser