Antas ng Pilipino at Uri ng Espanyol Quiz

BetterKnownHeisenberg avatar
BetterKnownHeisenberg
·

Start Quiz

Study Flashcards

11 Questions

Ang mga Peninsulares ay ipinanganak sa Pilipinas.

False

Ang mga Principalia ay binubuo ng mga manggagawa ng lupa na hindi nila pag-aari.

False

Ang mga Inquilino ang mga may-ari ng lupa sa Pilipinas.

False

Ang mga Indio ay nasa pinakamataas na antas ng lipunan sa Pilipinas.

False

Ang mga Mestizo ay ang mga anak ng Pilipino at Tsino.

False

Ang mga Babae na walang asawa ay malayang makisalamuha sa mga kalalakihan sa mga gawain pangangalakal.

False

Ang mga babae ay itinuturing na karaniwang nagluluto, nagsisilinis, at nag-aalaga ng mga bata base sa EDUCATION DECREE OF 1863.

False

Ang mga lalaki ay karaniwang nasa negosyo at paggawa ng kahoy base sa EDUCATION DECREE OF 1863.

False

Ang DOCTRINA CHRISTIANA ang pangunahing aklat para sa mga kababaihan sa Pilipinas.

False

Ang kalakalang Galyon ay malaking sasakyang-dagat na nagdadala ng kalakal mula Maynila patungo sa Mexico.

False

Ang kalakalang Galyon ay naglalakbay palagi at hindi lamang minsan sa isang taon.

False

Study Notes

Mga Uri ng Tao sa Pilipinas

 • Ang mga Peninsulares ay ipinanganak sa Pilipinas
 • Ang mga Principalia ay binubuo ng mga manggagawa ng lupa na hindi nila pag-aari
 • Ang mga Inquilino ay mga may-ari ng lupa sa Pilipinas
 • Ang mga Indio ay hindi nasa pinakamataas na antas ng lipunan sa Pilipinas
 • Ang mga Mestizo ay ang mga anak ng Pilipino at Tsino

mga Ginagawa ng mga Tao

 • Ang mga babae ay itinuturing na karaniwang nagluluto, nagsisilinis, at nag-aalaga ng mga bata
 • Ang mga lalaki ay karaniwang nasa negosyo at paggawa ng kahoy

Edukasyon at mga Aklat

 • Ayon sa EDUCATION DECREE OF 1863, may mga ginagawa ang mga babae at lalaki
 • Ang DOCTRINA CHRISTIANA ang pangunahing aklat para sa mga kababaihan sa Pilipinas

Kalakalan

 • Ang kalakalang Galyon ay malaking sasakyang-dagat na nagdadala ng kalakal mula Maynila patungo sa Mexico
 • Ang kalakalang Galyon ay naglalakbay palagi at hindi lamang minsan sa isang taon

Test your knowledge on the different social classes in the Philippines and the types of Spaniards during the colonial period. Identify and distinguish between Peninsulares, Insulares, Principalia, Inquilino, Karaniwang Tao, and Indio.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser