Ang Imperyong Britaniko

EagerYellow avatar
By EagerYellow

Quiz

Flashcards

15 Questions

Ano ang naging sakop na lawak ng Imperyong Britaniko noong 1920?

Kung saan nagsimula ang Imperyong Britaniko bilang mga ari-arian sa ibang bansa at pangkalakalan?

Ano ang kahulugan ng pariralang 'ang imperyong hindi nilulubugan ng araw'?

Kung ilan ang sakop na lawak ng Imperyong Britaniko noong 1913?

Ano ang kabuuang porsyento ng kabuuang lawak ng lupain ng Daigdig na sakop ng Imperyong Britaniko noong 1920?

Ano ang naging populasyon ng mundo noong 1913 na sakop ng Imperyong Britaniko?

Ano ang kahulugan ng 'utang at iba pang mga teritoryo' batay sa teksto?

Ano ang kahulugan ng imperyalismong kanluranin?

Anong bansa ang naghahangad na palawakin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng pagkontrol sa ibang mga bansa?

Ano ang layunin ng imperyalismo ayon sa teksto?

Anong pangyayari ang naging bunsod ng pagtuklas ng ruta patungong Cape of Good Hope?

Anong pangyayari ang naging resulta ng serye ng digmaan sa Asya?

Ano ang naging papel ng Portugal at Espanya sa panahon ng pagtutuklas?

Anong bansa ang nag-uunahan sa pagtutuklas ng lupain sa rehiyon?

Ano ang naging papel ng England, France, at Netherlands sa proseso ng pagtatag ng mga kolonya sa Asya?

Description

Pagsusuri sa kasaysayan, estruktura, at impluwensiya ng Imperyong Britaniko sa iba't ibang bahagi ng mundo mula huling ika-16 hanggang unang bahagi ng ika-18 siglo.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free