Aircraft in General and Business Aviation

SupremeSakura avatar
SupremeSakura
·

Start Quiz

Study Flashcards

24 Questions

İş uçakları misyonlarının ne şekilde yürütüldüğü aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir?

Kurumsal servisler olarak bilinen planlı operasyonlara sahip olarak

İş uçakları işleten şirketler hangi tür uçakları kullanır?

Modern, çok motorlu, türbinle çalışan jetler

Kurumsal jetlerin ne kadar yolcu taşıyabileceği belirtilmemiştir?

Neredeyse 19 yolcuya kadar

Hangi tür şirketler daha büyük kapasiteli havayolu tipi jetleri kullanabilmektedir?

Büyük kurumsal şirketler

Hangi tür uçaklar genellikle iş uçakları için kullanılır?

Modern, çok motorlu, türbinle çalışan jetler, turboproplar veya türbin helikopterleri

İş uçakları genellikle hangi amaçla kullanılır?

Yönetim ekiplerinin transferleri

Ticari havacılık kiralama, kısmi mülkiyet, zaman paylaşımı gibi düzenlemeler hangi amaçla kullanılabilir?

Personelin artan verimliliğini sağlamak için

İş uçaklarıyla ilgili en büyük avantaj nedir?

Yolcuların gizlilik içinde iş yapabilmesi

İş uçaklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Endüstriyel güvenliği sağlamama

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Ticari Havacılık Birliği (NBAA) tarafından yapılan ankete göre, iş uçağında yolcular ne hissetmiştir?

Çok daha üretken olduklarını

ICAO'nun ekonomik alandaki politikası genellikle hangi havacılığı ifade etmektedir?

Sivil havacılık

Ulusal genel ve ticari havacılığa özel referanslar hangi belgede yapılmaktadadır?

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi

'Hava taşımacılığı hizmetleri, fırsat eşitliği temelinde kurulabilir, sağlıklı ve ekonomik bir şekilde işletilebilir.' ifadesi hangi belgede yer almaktadadır?

'Chicago' belgesi

Türk mevzuat sisteminin yapısı hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Anayasa, uluslararası antlaşma, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik

Mevzuatın hiyerarşik yapısında hangi norm en üst sırada yer alır?

Anayasa

Uluslararası antlaşmalar hangi koşula bağlı olarak Türkiye'de yürürlüğe girer?

TBMM'nin kabulünün ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanması

Hangi kaynaklardan bir mevzuat hakkında bilgi edinilebilir?

Resmi gazete ve hukuk kitapları

Uluslararası antlaşmalar hangi durumda Türkiye'de yürürlüğe girer?

TBMM tarafından kabul edildikten sonra

Mevzuatın alt basamağındaki düzenleme türleri nelerdir?

Kanun hükmünde kararname, tüzük

Türk mevzuat sisteminde genel havacılık faaliyetleri ile ilgili yürürlükte olan çeşitli yönetmelikler hangi mevzuatı oluşturmaktadır?

Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)

Sivil havacılık mevzuatları açısından hangi hukuk düzeninin hiyerarşik normuna uygun olarak yukarıdan aşağıya doğru bir şekilde yönetmelikler, talimatlar, genelgeler, direktifler ve taslaklar formatında düzenlenmektedir?

SHGM tarafından düzenlenen sivil havacılık mevzuatları

Türkiye’de sivil havacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi kapsamındaki ulusal havacılık otoritesi hangi kurum tarafından sağlanmaktadır?

Ulusal havacılık otoritesi SHGM

Sivil havacılığın uçuş emniyeti ve güvenliği ile sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla sektörün ihtiyaçlarına göre düzenlenen genel havacılık mevzuatları hangi kurum tarafından sağlanmaktadır?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Hangi kanunlar Türkiye’de sivil havacılık faaliyetlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına SHGM tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir?

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu

This quiz covers the purpose and usage of aircraft in general and business aviation, including the variety of individuals and organizations that utilize them, from individuals flying single-engine piston aircraft to corporations with fleets of turbine-powered planes.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Meal Services Complaints in Aviation
5 questions
Boeing 737 MAX Crashes Case Study
25 questions
Airport Executive Authority
18 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser