רקמת חיבור רפה

TranquilWerewolf avatar
TranquilWerewolf
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

מה תפקידו של רקמת החיבור הרפה?

מהי החלק הרקמתי הנמצא מתחת לעור ומכיל רקמת חיבור רפה עם מעט תאי שומן?

איזו תפקיד המתאים לרקמת שומן?

איפה באופן עיקרי מוצאים פסציה שטחית בצורת שומן?

מה המשמעות של המונח 'רקמת חיבור רפה'?

מה משמש ברקמת חיבור צפופה החומר הבין-תאי העיקרי?

לאיזו מבנה בעור מחוברת רקמת שומן?

מהי השם המדעי לרקמת חבור רפה עם מעט תאי שומן?

מה נמצא מתחת לעור ומכיל רקמת חיבור רפה עם מעט תאי שומן?

מהו התפקיד העיקרי של רקמת שומן?

איפה בעיקר מוצאים את רקמת החיבור הרפה?

מהו השם המדעי לרקמת חבור רפה עם מעט תאי שומן?

מהי ההבדל בין רקמת חיבור רפה לרקמת חיבור צפופה?

איזו מאפיין לא מאפיינת את רקמת חיבור צפופה?

איפה בדיוק ממוקמת רקמת החיבור הרפה?

Description

הקויז עוסק ברקמת חיבור רפה, המונח המתייחס לסידור הלא מאורגן של סיבים בחומר הבין-תאי, ולתפקידים והמבנה שלה בתהליכים שונים בגוף האדם.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Connective Tissue
25 questions
Connective Tissue
PositiveElation avatar
PositiveElation
Connective Tissue Quiz
5 questions
Connective Tissue Quiz
AstonishingClearQuartz avatar
AstonishingClearQuartz
Connective Tissue Quiz
15 questions
Connective Tissue Quiz
AstoundingRiver avatar
AstoundingRiver
Functions of Connective Tissue Quiz
18 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser