சிறுவர்களின் மனநிலை முக்கிய குறிகள்

PrettyAmbiguity avatar
PrettyAmbiguity
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

எந்த கட்டுரையில் கொஞ்சம் நேரில் முதல் பார்வையில் என்ன காண்பித்துவிட்டது?

முதல் பார்வையில், கட்டுரையில் என்ன பெரிய தொகுதியும் ஏதாவது உள்ளது?

கட்டுரையில் உள்ள வேறு எதையும் குறிக்க வேண்டுமா?

பொருளியல் (Epistemology) என்றால் என்ன?

கட்டுரையின் முக்கிய கட்டங்கள் யாவையும் குறிக்கவேண்டும்?

பொருளியலியலில் (Epistemology) செய்தியாக பார்க்க?

நையமாய்க் கேள்விகள் என்ன?

தொடர்புடைய நையமவியல் என்றால் என்ன?

என்ன பெரிய மூடம் பதில் தெரியுமா?

என்ன பார்வையில் 'குழுவான உணர்ச்சியை' எப்படி விளக்கவேண்டும்?

மதியாகும் என்றால் என்ன?

கடிதம் பார்க்கும் போது என்ன பயன்படுத்துவது?

Description

இந்த வினாடி வினாக்கள் சிறுவர்களின் மனநிலை, உண்மை மற்றும் நடைமுறை பற்றியது. சிறுவர்கள் மனநிலை முக்கிய அம்சங்களை அறிய, முழுவதும் புரிந்து கொள்ளும்.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser