சமூக அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் பண்டை

TimeHonoredSardonyx avatar
By TimeHonoredSardonyx

Quiz

Flashcards

8 Questions

சமூக அறிவியல் கேள்வி துணை ______ மதிப்புத் தேர்வு 2வது பருவம்

உதாரணம் JSON வடிவம்

சமூக அறிவியல் கேள்வி துணை ______ மதிப்புத் தேர்வு 2வது பருவம்

இரண்டாவது பருவம் சமூக அறிவியல் சவால் காக்க வேண்டும் _______

பார்வையிடாத பரிமாணங்கள் உள்ளிடாத விசயங்கள் சமூக அறிவியல் மாணவர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்னை எழுப்பு _______

சமூக அறிவியல் வினா கையேடு இரண்டாவது மதிப்பு காலம்

காய்கறி விஞ்ஞானம் வினா கையேடு இரண்டாவது மதிப்பு காலம்

மாநில அறிவியல் வினா கையேடு இரண்டாவது மதிப்பு காலம்

Description

இந்த கேள்வி துணை பதிவியல் மாணவர்களுக்கு சமூக அறிவியல் கருவிகள், பண்டைத் தே

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free