การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

CozyDandelion avatar
CozyDandelion
·

Start Quiz

Study Flashcards

19 Questions

โพรงจมูกประกอบด้วยส่วนที่ใด?

โพรงหน้าผากและโพรง Sphenoidal

ภายในช่องจมูกจะบุด้วยอะไร?

Mucus membrane และมีขนจมูก (Cilia)

อาากาศที่ผ่านเข้าในช่องจมูกจะมีความอบอุ่นเพราะอะไร?

มีหลอดเลือดดำประสาน

Olfactory nerve คืออะไร?

เส้นประสาท Olfactory

ทำไมบริเวณโพรงจมูกอาจทำให้เลือดออกง่าย?

Epistaxis

ภายในช่องจมูกจะมีการกรองอากาศด้วย?

ขนจมูก (Cilia)

ท่อที่เชื่อมต่อระหว่างจมูกกับตาเรียกว่า?

Nasolacrimal duct

ตำแหน่งของ Nasopharynx อยู่ที่ใด?

ที่กว้างอยู่หลังช่องจมูก

หน้าที่หลักของ Pharynx คือ?

เป็นทางผ่านของอาหารและอากาศ

ที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำตาท่วมท้นลูกตาคือ?

การไหลลงตาม Nasolacrimal duct

Pharynx มีความสัมพันธ์กับช่องปากในด้านใด?

ณ บริเวณ Oropharynx

ผนังด้านข้างของ Nasopharynx ติดตัวกับส่วนใด?

ช่องจมูก

Laryngopharynx มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันอาหารไม่ให้เข้าปอดด้วยวิธีใด?

ปิดกล่องเสียง (Epiglottis)

Larynx ตั้งอยู่บริเวณใดของร่างกาย?

บริเวณลูกกระเดือก

Laryngeal nerve มีต้นที่ไหน?

Vagus Nerve

การตัด Laryngeal nerve จะทำให้เกิดผลกระทบใด?

เสียงแหบ/ไม่มีเสียง

Phonation เกิดจากอะไร?

การสั่นสะเทือนของการหดตัวของกล้ามเนื้อ

Bronchus แบ่งเป็นส่วนใดบริเวณแยกถึงปอด?

Trachea ข้ามไปทางขวาและซ้ายแต่ Trachea ทางขวาสั้นกว่า Trachea ทางซ้าย

Vocal Cord เป็นส่วนของระบบใด?

ระบบการพูด

คำถามเกี่ยวกับกายวิภาคของระบบทางเดินหายใจ และส่วนประกอบหลักของระบบหายใจ เช่น จมูก ลำคอ ปอด และลำไส้ ที่เป็นส่วนสำคัญของการส่งเสียงและการหายใจ

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Respiratory System Examination Overview
5 questions
Respiratory System Anatomy Quiz
38 questions

Respiratory System Anatomy Quiz

ExtraordinaryOceanWave5341 avatar
ExtraordinaryOceanWave5341
Respiratory System Anatomy
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser