Inclusió Sociolaboral i Pràctiques Formatives

EncouragingHappiness avatar
EncouragingHappiness
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

35 Questions

Quin és el significat de les sigles ETT en el context de relacions laborals a Andorra?

Empresa Treball Temporal

Quina és la sigla que representa la Caixa Andorrana de la Seguretat Social segons la Llei de relacions laborals?

CASS

Quin tipus de contracte laboral és representat per les sigles CTI segons la Llei de relacions laborals?

Contracte Temps Indefinit

Què representa l'acrònim ANC en el context de les relacions laborals a Andorra?

Acomiadament no causal

Quina és la durada màxima de la suspensió de les funcions de la PA en cas de violència de gènere, segons l'art. 38LLRL?

3 mesos

Quan pot estar en suspensió el contracte de treball segons l'art. 39 i 31LLRL?

En cas de vaga d'altres treballadors de l'empresa

Quines són les causes que poden provocar el final del contracte segons els arts. 83 i següents LLRL?

Expiració del contracte

Què es considera si la PA no es reincorpora a l'empresa al final de la suspensió, segons l'art. 42LLRL?

Desistiment unilateral del contracte

Què estableix l'art. 42LLRL sobre la possibilitat d'exercir activitat laboral durant la suspensió?

La PA necessita autorització de l'empresa per exercir activitat laboral

Per quines causes pot ser acomiadada la PA segons els arts. 84-87LLRL?

Ineficàcia o falta d'adaptació a canvis tècnics, necessitat d'amortitzar llocs de treball, o causes disciplinàries

Què s'ha de notificar per escrit segons els arts. 88-89LLRL?

L'avís previ d'acomiadament

Quin és el procediment legal per a la notificació de transgressions laborals?

Notificació per missiva certificada amb rebut o lliurament directe amb signatura i data

Quin és el termini natural per a les infraccions lleus segons l'article 97LLRL?

20 dies naturals

Quina és la sanció econòmica per a les infraccions lleus segons l'article 158LLRL?

€101 a €500

Què es considera una infracció laboral segons l'article 156LLRL?

Totes les anteriors

Quin és el límit màxim de compensació per a la indemnització de cessament per a través (CDD o COS) segons l'art. 92LLRL?

24 mesos

Què garanteix l'art. 96LLRL respecte a les sancions per infraccions laborals?

Totes les anteriors

Quina és la categorització de les infraccions segons l'art. 95LLRL?

Lleu, greu, molt greu

Quin és el termini natural per a les infraccions molt greus segons l'article 99LLRL?

+60 dies naturals

Quines entitats han de coordinar les accions i proporcionar el suport necessari per a la inclusió social, segons l'art. 25LLRL?

Ministeris competents en treball i afers socials

Què poden autoritzar els ministres responsables de qüestions laborals segons l'art. 26LLRL?

Contracts d'inclusió que incloguin mesures d'adaptació, acompanyament i suport per a persones amb discapacitat

Quines són les condicions necessàries per als programes de formació, segons l'art. 27LLRL?

L'estudiant ha d'estar matriculat en un centre educatiu amb un pla d'estudis que inclogui formació teòrica al centre i experiència pràctica a l empresa

Sota quines circumstàncies les empreses poden contractar empleats a temps parcial per substituir o succeir a jubilats, segons l'art. 28LLRL?

Per substituir o succeir a jubilats

Quan pot negociar un empleat una nova relació laboral amb el seu empleador, segons l'art. 29LLRL?

Quan arriba a l'edat de jubilació

Sota quines condicions poden els empleats treballar remotament o des de casa voluntàriament mitjançant tecnologies de la informació i comunicació, segons l'art. 30LLRL?

Voluntàriament mitjançant tecnologies de la informació i comunicació

Quantes hores de treball setmanals són considerades com la jornada legal ordinària, segons l'art. 54LLRL?

40 hores

Quan s'ha de comunicar una modificació de les hores de treball per raons tècniques, organitzatives o productives, segons l'art. 57LLRL?

7 dies abans, excepte en casos d'emergència o força major

Quin és el deure de PA i PE en l'execució del contracte de treball?

Evitar qualsevol forma de discriminació

Quin és el resultat de les clàusules que constituïxin una forma de discriminació en un contracte de treball?

Són anul·lades

Com es resolen els conflictes en l'aplicació de dues o més normes laborals?

Resolent mitjançant l'aplicació de la disposició més beneficiosa per a la persona assalariada

Què passa amb qualsevol renúncia de drets per part de la persona assalariada?

Es nul·la

Quin és el principi que s'aplica en cas de dubte en la interpretació i aplicació de la norma?

Principi in dubio pro operario

Quina és la definició de Contracte de Treball segons l'art.5 LLRL?

Un acord pel qual una persona es compromet a prestar personalment un treball per compte d'una altra persona física o jurídica, a canvi d'un salari

Quina és la forma obligatòria per a formalitzar un Contracte de Treball?

Per escrit i amb cada un dels assalariats

Qui és considerat el subjecte del Contracte de Treball segons l'art. 10LLRL?

La persona física que presta un servei per compte d'una altra persona física o jurídica a canvi d'un salari

Study Notes

 Contracte de Treball: PA i PE tenen el deure de complir bona fe i evitar qualsevol forma de discriminació en l'execució del contracte, incloent-hi la base de naixement, raça, sexe, discapacitat, orientació sexual, origen, religió, opinió o qualsevol altra condició personal, social o cultural, i també d'afiliació o no-afiliació a una organització sindical o política.  Nul·litat: clàusules que constituïxin una forma de discriminació són nul·les. Cada part pot sol·licitar la nul·litat als Tribunals.  Resolució de conflictes: quan es puguin originar conflictes en l'aplicació de dues o més normes laborals, es resolen mitjançant l'aplicació de la disposició més beneficiosa per a la persona assalariada, tenint en compte el seu conjunt i en comptes anuals en relació als conceptes quantificables.  Renúncia de drets: qualsevol renúncia de drets per part de la persona assalariada és nul·la.  Interpretació de la norma: en cas de dubte, l'interpretació i aplicació de la norma s'han de fer d'acord amb el principi in dubio pro operario.

CONTRACTE DE TREBALL (art.5 LLRL):  CT aquell pel qual una persona es comprometeix lliurement a prestar personalment un treball per compte d'una altra PF o PJ, dins del seu àmbit d'organització i direcció, mitjançant una remuneració de qualsevol naturalesa, anomenada salari.

FORMA:  S'ha de formalitzar obligatòriament per escrit i amb cada un dels assalariats.

SUBJECTE DEL CONTRACTE DE TREBALL:  PA (art. 10LLRL): a) La PF que s'obliga lliurement a prestar un servei o a realitzar una obra per compte de l'empresari, dins del seu àmbit d'organització o sota la seva direcció, a canvi d'un salari. b) El soci que presta un servei o realitza una obra per compte de la societat de la qual és soci, sota la direcció dels òrgans socials, a canvi d'un salari.

PERSONA EMPRESARIA (PE) (art. 11LLRL):  a) Tota PF o PJ legalment autoritzada a exercir una activitat a Andorra, amb ànim de lucre o sense, que percep el producte del treball dels seus assalariats, i els dirigeix i remunera mitjançant salari.

TRANSMISSIÓ D'EMPRESA, CESSIÓ D'ASSALARIATS I SUBCONTRACTACIÓ D'OBRES I SERVEIS (art. 12LLRL):  La transmissió, la cessió o el canvi de titularitat d'una empresa comporta la subrogació del nou empresari en la titularitat dels drets i les obligacions laborals amb els assalariats, que conserven les mateixes condicions de treball, l'antiguitat i la resta de drets laborals.  En cas de transmissió, cessió o canvi de titularitat d'empresa, l'empresari cedent respon solidàriament amb el cessionari de les obligacions laborals amb els assalariats amb contracte de treball anterior a la transmissió, cessió o canvi de titularitat, derivades de la relació anterior a la transmissió, cessió o canvi de titularitat, durant el termini màxim d'un any a comptar de la data en què té lloc aquesta transmissió, cessió o canvi de titularitat.  La contractació d'assalariats per a la cessió a una altra empresa només es pot fer mitjançant ETT.  Quan es declari l'existència d'una cessió il·legal d'assalariats, els empresaris cedent i cessionari responen solidàriament de totes les obligacions laborals i de seguretat social que s'hagin contret amb els assalariats que són subjectes d'aquesta cessió il·legal.

CARACTERÍSTIQUES DELES CLASSES PER RAÓ DE DURADA:  Temps indefinit: sense establir un límit de temps (art. 13LLRL).  Determinada: obra concreta o servei concret, amb data certa o incerta d'acabament. Permet portar a terme una obra o prestar un servei determinat, amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l'activitat de l'empresa (art. 14LLRL).  Per temporada: es formalitza dins del període de l'any en què una E té o preveu un augment de la seva activitat (art. 15 LLRL). Igual CDD sense aplicació del (14.4 LLRL).  Temps parcial: es pacta la prestació de serveis durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any, inferior a la jornada de treball d'una PA a temps complet comparable.  Fixos de caràcter discontinu: contracte per temps indefinit, en el qual es contracta a la PA amb caràcter fix per prestar els serveis de forma intermitent o cíclica dins del que es considera una activitat normal de l'empresa (art. 17LLRL).  De substitució temporal: 1) la substitució d'una PA (art. 18 LLRL). Pot tenir una durada màxima de dos anys (art. 14.4LLRL). Successius (-60 dies entre ells) durant un període > 2 anys -> CTI. 2) L'ocupació d'un lloc de treball pendent de cobertura definitiva per un procés determinat de selecció (art. 18LLRL).

CLASSES PER RAÓ DE LA MODALITAT:  De menors: sense excepció de cap mena, resta prohibida la contractació i la prestació de qualsevol treball dels menors de quinze anys (art. 21, 22 i 23LLRL).  D'aprenentatge o formació: l'empresa s'obliga a ensenyar de manera teòrica, tècnica i pràctica un ofici o un treball al treballador que necessita formar-se per incorporar-se novament al mercat de treball en una professió o activitat diferent de la que ha desenvolupat anteriorment (art. 24LLRL).

Aquest qüestionari explora les polítiques d'inclusió sociolaboral i les pràctiques formatives remunerades. Inclou temes com la coordinació de suports per a treballadors amb discapacitat i els requisits per a les pràctiques formatives en centres educatius.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Inclusion vs Mainstreaming
10 questions
Inclusion in Education
20 questions
Inclusion in Diverse Work Environments Quiz
18 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser