Written Test on General and Inorganic Chemistry 1 - Nomenclature

SpiritualTigerEye avatar
SpiritualTigerEye
·

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Jaká metoda se používá k integrování racionálních funkcí?

Co označuje parciální zlomek při integrování racionální funkce?

Co reprezentuje pravděpodobnost konvergence nevlastního integrálu?

Jaký vztah má lichoběžníková metoda k numerické integraci?

Co definuje Riemannova definice určitého integrálu?

Jaká metoda se používá k výpočtu určitého integrálu, kde se vybírá jedna funkce jako u(x) a druhá jako v'(x)?

Jaký je geometrický význam určitého integrálu?

Jaký je význam L'Hospitalova pravidla?

K čemu slouží Newtonova metoda?

Co je primitivní funkce?

Jaký je geometrický význam určitého integrálu?

Jaký je definční obor funkce omezené?

Co znamená, že funkce je sudá?

Které tvrzení neplatí pro funkce periodické?

Co znamená, že funkce je prostá?

Co představuje funkce inverzní?

Jaké tvrzení platí o spojitosti funkce na intervalu?

Description

This quiz covers nomenclature in general and inorganic chemistry, specifically identifying correct names for given chemical formulas. It also includes questions related to RbBrO3, Ni(NO3)2, Cu(CIO4)2.6H2O compounds. Test your knowledge on chemical nomenclature with this quiz.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Chemical Nomenclature Quiz
5 questions
Draw Condensed and Line-Angle Formulas Quiz
20 questions
Chemistry Nomenclature Quiz
10 questions
Ácidos y sus Fórmulas Químicas
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser