World War I: Causes and Participants - Part 1

PerfectMandelbrot avatar
PerfectMandelbrot
·

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

Quina va ser una de les causes que va generar odi i revenja a Alemanya després de la I Guerra Mundial?

La remilitarització de Renània per Alemanya.

Què va permetre a Alemanya ocupar tots els territoris de parla alemanya sense cap reacció de les democràcies?

La feblesa de la Societat de Nacions.

Quin dels següents països va començar la invasió de Xina com a precedent a la Segona Guerra Mundial?

Japó.

Quin factor polític es presenta com una novetat i una solució als problemes econòmics i socials segons el text?

L'auge del feixisme ultranacionalista.

Què va ocasionar el tancament de l'economia dels diferents països segons el text?

La Gran Depressió i la generalització de l'atur i la pobresa.

En què es basava la política d'apaivagament preferida per les democràcies segons el text?

En permetre a Alemanya ocupar tots els territoris de parla alemanya.

Quin país va envair els Sudets, Txecoslovàquia i Memel com a precedents a la Segona Guerra Mundial?

Alemanya.

Learn about the causes of World War I, such as the harsh peace treaties, economic impact of the Great Depression, and rise of ultranationalist fascism. Understand how these factors contributed to the outbreak of the war.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Causes of World War 1
5 questions

Causes of World War 1

MiraculousPeach avatar
MiraculousPeach
Causes of World War II
5 questions

Causes of World War II

HighQualityManticore avatar
HighQualityManticore
Causes of World War I
28 questions

Causes of World War I

GlamorousMountRushmore avatar
GlamorousMountRushmore
Causes of World War 1
38 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser