War and Conflict Types Quiz

VirtuousCaesura avatar
VirtuousCaesura
·

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

Match de volgende termen met hun betekenis:

Oorlog = Een gewapende strijd tussen minstens twee partijen, volkeren of staten Vrede = Een toestand waarin volkeren en naties elkaars bestaan respecteren of zelfs waarderen Burgeroorlog = Een gewapende strijd tussen etnische of religieuze groepen binnen dezelfde staat Wereldoorlog = Een oorlog waarbij een meerderheid van de grootste en sterkste landen over de hele wereld betrokken is

Koppel de volgende gebeurtenissen aan de juiste periode:

Eerste Wereldoorlog = De eerste helft van de 20e eeuw Tweede Wereldoorlog = De eerste helft van de 20e eeuw Koude Oorlog = Een tussenvorm tussen oorlog en vrede Wapenstilstand = Een tussenvorm tussen oorlog en vrede

Verbind de volgende begrippen met hun kenmerken:

Tribale samenlevingen = Hadden een veel hoger percentage sterfgevallen onder mannen door oorlogvoering Europa en de VS = Mannelijke slachtoffers van oorlog in de hele 20e eeuw Internationaal recht sinds 1945 = Het zonder meer voeren van oorlog is geen gerechtvaardigd middel meer voor het oplossen van conflicten Wetten en reglementen voor oorlogsvoering = Zijn in de loop der tijd veranderd

Test your knowledge on different types of wars and conflicts, such as international wars, civil wars, and world wars. Learn about the characteristics and differences between these various types of armed struggles.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser