TAXACIÓ I VALORACIÓ

PatientUvite avatar
PatientUvite
·

Start Quiz

35 Questions

Què determina la constitució de les unitats d'actuació?

El compliment dels deures i dels drets de cessió, compensació, equidistribució i urbanització de la totalitat de la superfície.

Què han de contenir els plans d'ordenació i urbanisme parroquial?

La relació dels edificis, espais i elements d'interès històric, monumental, cultural, natural i ambiental, i els itineraris d'interès de la parròquia.

Què passa amb els béns immobles d'interès cultural segons la llei del patrimoni cultural d'Andorra?

Són protegits de conformitat amb la legislació vigent.

Com es pot determinar l'aprofitament urbanístic previst en un terreny en la valoració de terrenys?

Aplicant mètodes de valoració residuals i justificant-los en l'informe de valoració.

Quin és el límit màxim de la repercussió econòmica dels temps en què es desenvolupi un planejament derivat?

15% del valor del sòl.

En la valoració de terrenys, quins mètodes s'han d'aplicar quan el terreny està qualificat com a sòl no urbanitzable?

Mètode de comparació amb el mercat i de capitalització de rendes.

Quan es valora un terreny amb edificacions habitables, com es determina el valor total del sòl?

La suma del valor del sòl calculat amb els mètodes indicats i el valor d’edificació calculat amb els mètodes per a la valoració d’edificis.

Per a la valoració de terrenys, quins aspectes cal tenir en compte al moment de calcular l'aprofitament urbanístic?

La normativa urbanística actual i la data de valoració.

En quin cas es pot aplicar el mètode de comparació amb el mercat per avaluar un terreny?

Només per a terrenys sense edificacions.

Per quins motius cal justificar l'aprofitament urbanístic en un informe de valoració?

Per complir amb els requisits legals establerts per a la valoració de terrenys.

Quins són els mètodes de valoració aplicables per determinar el valor real d'un immoble?

Mètode de valoració de rendes i mètode residual

Quines característiques s'han de comprovar mínimament en una valoració immobiliària?

Descripció de l'ús o explotació a què es destini i adequació al planejament urbanístic vigent

Quin és el contingut essencial que ha de contenir un informe de valoració?

Identificació completa de l'objecte, titularitat i càrregues, informació cadastral i descripció de l'estat d'ocupació

Quines són les comprovacions mínimes anteriors que es concreten en funció del tipus d'immoble a valorar?

Unitats immobiliàries en edificis, edificacions i terrenys

Quin és el procediment per designar un perit tercer en el procés de valoració?

Nominat per l'Autoritat competent

En una valoració immobiliària, quina característica NO és necessària com a part de les comprovacions mínimes abans esmentades?

Descripció detallada dels materials utilitzats

'A través de quina guia s'especifiquen les comprovacions mínimes segons si la valoració es refereix a unitats immobiliàries en edificis, a edificacions o a terrenys?'

'Guia d'actuació annexada a aquesta Ordre'

Quin és el límit màxim d'edificabilitat global d'una parròquia segons la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme?

L'edificabilitat obtinguda de l'aplicació de la normativa actual i de la construcció anterior.

Quins terrenys NO es consideren dins de l'edificabilitat?

Terrenys d'interès cultural.

Què passa amb l'edificabilitat dels terrenys situats en zones afectades per riscos naturals?

Són considerats sòl no urbanitzable i no es computen en l'edificabilitat.

Què s'ha de tenir en compte al calcular l'edificabilitat global d'una parròquia segons l'article 28?

Les normatives urbanístiques i les construccions anteriors a la vigència de la llei.

Què ha de declarar el propietari de les finques?

Les situacions jurídiques que afecten les finques

Quin és el percentatge que s'ha de cedir als comuns de la superfície destinada a vials?

Entre 5% i 15%

Quines són les restriccions per als cossos volats en les plantes superiors?

Màxima longitud del vol de 1,5 metres i màxima alçada de 3,5 metres.

Quina és la norma relacionada amb els ràfecs segons el text?

No poden sobresortir més d'un metre respecte a la línia de façana obligatòria.

Quines característiques han de respectar les tanques de parcel·la d'acord amb el planejament urbanístic?

Les tanques han de complir amb les característiques constructives i estètiques establertes en el planejament urbanístic.

Per quins motius cal justificar l'aprofitament urbanístic en un informe de valoració?

Per complir amb els requisits del pla urbanístic de la zona

Quina és la funció principal d'un API en relació amb la taxació d'immobles?

Actuar com a intermediari en la compra-venda d'immobles i ajudar durant el procés.

Quina és la relació entre els APIs i les taxacions d'immobles?

Proporcionen avaluacions professionals basades en l'experiència i coneixement del mercat.

En quin context un banc contractaria un API per realitzar una taxació?

Quan necessita comparar l'avaluació feta per l'API amb una altra avaluació externa.

Quina és una característica clau de la relació entre els APIs i els bancs en matèria de taxació d'immobles?

Els APIs poden ser contractats pels bancs per realitzar avaluacions professionals.

Què estableix l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) en relació amb els estàndards de taxació d'immobles?

Estàndards clars i detallats per a la realització de taxacions immobiliàries

Quin és un requisit essencial per assegurar que el valor de l'immoble sigui just i precís en les taxacions per a préstecs hipotecaris?

Que les taxacions siguin realitzades per professionals qualificats i independents

Per què pot realitzar revisions i inspeccions l'AFA segons el text?

Per assegurar el compliment de les regulacions establertes pels bancs i APIs

Per quin motiu és important que les taxacions siguin realitzades per avaluadors independents segons el text?

Per garantir la justícia i precisió del valor de l'immoble

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Building Topology Quiz
8 questions
TE041 PXOM2013. NZ
135 questions

TE041 PXOM2013. NZ

NeatestFermat avatar
NeatestFermat
四川省绿色建筑标识管理实施细则通知
14 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser