Understanding Social Psychology Quiz

PrivilegedAtlanta avatar
PrivilegedAtlanta
·

Start Quiz

Study Flashcards

28 Questions

چه کسی در این متن توصیف می‌شود؟

چه چیزی در این متن برای فرد مورد نقد قرار می‌گیرد؟

چه چیزی به عنوان راه‌حل برای موضوع مطرح شده در این متن پیشنهاد می‌شود؟

بحث اصلی این متن چه چیز است؟

چه چیزی مورد نظر الگوهای رفتاری غالب را در یک فرد نشان می‌دهد؟

با توجه به متن، چه چیزی دلالت بر تعداد کم گروه‌های اجتماعی مرتبط با یک فرد دارد؟

چه چیزی ممکن است باعث افزایش تکانه‌های روانی در افراد شود؟

به نظر میرسد فرد در چه وضعیتی احتمالاً به کار تیمی علاقه دارد؟

چه آینده‌ای برای فرد پیرامون فعالیت‌های اجتماعی قابل پیش‌بینی است؟

چه عاملی ممکن است باعث کاهش تنوع فعالیت‌های اجتماعی گروه‌ها شود؟

چه موضوعی در متن مطرح شده است؟

به چه مسئله‌ای پرداخته شده است؟

متن درباره‌ی چه مسئله‌ای است؟

در چه زمینه‌ای بحث شده است؟

موضوع اصلی متن چیست؟

در مورد چه مسئله‌ای صحبت شده است؟

کدام گزینه از چالش‌های کشاورزی در شرایط نامساعد حکایت می‌کند؟

کدام گزینه نشان دهنده تعداد ارقام در متن است؟

کدام عبارت نشان دهنده توالی اعداد در متن است؟

با توجه به اعداد در متن، کدام عبارت نشان دهنده توالی درستی است؟

چند عدد در متن از توالی '7' استفاده شده‌است؟

کدام عبارت نمایانگر بخش‌های کلمه‌ای هستند که با 'بار' شروع می‌شوند؟

کدام عبارت نمایانگر بخش‌های کلمه‌ای هستند که با 'صاخ' پایان می‌یابند؟

کدام عبارت نمایانگر توالی 'ثثغ' در متن است؟

چند بخش کلمه‌ای در متن با هر کدام از کلمات 'ر', 'ي', 'ظ', 'ة', 'ح', 'ث', 'ك' شروع می‌شود؟

'صاخ' در کلمات متن به تعداد بارهای زیر ظاهر شده‌است؟

کلماتی که با حروف 'ظ', 'ة', و 'س' پایان می‌یابند، در کلمات متن به تعداد بارهای زیر ظاهر شده‌اند؟

چند بخش کلمه‌ای در متن با هر کدام از حروف 'ض', 'ى', و 'ف' پایان می‌یابند؟

Description

Test your knowledge of social psychology with this quiz covering topics such as social influence, conformity, group behavior, and social perception.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser