Understanding Power in Social Systems

MerryTropicalRainforest avatar
MerryTropicalRainforest
·

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Wat is macht volgens de tekst?

De mogelijkheid van actoren om hun eigen wil aan anderen op te leggen

Wat is een voorbeeld van economische macht volgens Weber?

Met geld kun je vele mensen aan je kant krijgen

Hoe wordt latent macht in de tekst beschreven?

Onzichtbaar maar toch sterk, zoals mensen op een slinkse manier manipuleren

Wat is een voorbeeld van deskundigheidsmacht volgens Weber?

Je luistert naar mensen met kennis

Waarom zou 100% machtsvrijheid volgens de tekst niet mogelijk zijn?

Omdat er altijd iemand is die de knoop doorhakt

Wat is een voorbeeld van sociale macht volgens Weber?

De macht om mensen/dingen in beweging te brengen

Wat is een voorbeeld van remuneratieve macht?

Belonen van gewenst gedrag

Wat wordt bedoeld met 'macht door de ogen van Weber'?

Macht erkend door diegenen wiens gedrag erdoor beïnvloed wordt

Wat kenmerkt relationeel-legaal gezag?

Een persoonlijkheidskenmerk dat automatisch respect afdwingt

Wat houdt sociale stratificatie in?

Ongelijke verdeling van middelen, kansen en beloningen in een samenleving

Wat is een voorbeeld van coërcieve macht?

Fysiek geweld toepassen

Wat wordt bedoeld met 'gezag' volgens Weber?

Macht erkend door diegenen wiens gedrag erdoor beïnvloed wordt

Wat is een kenmerk van sociale ongelijkheid?

Ongelijke verdeling van middelen, kansen en beloningen in een samenleving

Wat omvat machtselasticiteit?

Je macht hangt af van je positie en je concurrenten

Wat wordt bedoeld met 'normatieve macht'?

Repressieve uitoefening van macht, zoals straffen en geweld gebruiken

Wat is een voorbeeld van remuneratieve macht volgens Etzioni?

Het belonen van gewenst gedrag

Wat is het primaire kenmerk van het kapitalisme volgens de tekst?

Privébezit van productiemiddelen

Hoe wordt de winst gecreëerd volgens de tekst?

Door de proletariër/arbeider

Welke klassen zijn betrokken bij het kapitalistische systeem volgens de tekst?

Proletariaat en bourgeoisie

Wat is de bron van inkomsten voor de bezitters van productiemiddelen in het kapitalisme?

Winst uit bedrijfsactiviteiten

Wat is volgens Marx het gevolg van het toevoegen van arbeid aan een grondstof?

De grondstof krijgt meerwaarde die de kapitalist voor zichzelf houdt

Waarom kan de arbeider volgens Marx niet protesteren?

De kapitalist zal gewoon een andere arbeider zoeken

Waarom verandert er volgens Marx niets door gebrek aan collectiviteit bij het proletariaat?

Het proletariaat heeft niet door dat ze een klasse zijn met dezelfde belangen

Wat is het doel van de zin 'Proletariërs aller landen, verenigt u'?

Het streven naar een klasseloze maatschappij

Wat is het resultaat van sociale strijd volgens de tekst?

Een gecorrigeerd kapitalistisch systeem met sociale correcties

Hoe wordt standing (2004) de huidige klassenmaatschappij beschreven?

Als een complexere en minder homogene klassenmaatschappij

Wat is het gevolg van het neo-liberaal model op de arbeidsmarkt volgens de tekst?

Het vereist meer arbeidsflexibiliteit voor concurrentiepositie

Wat is het doel van 'Proletariërs aller landen, verenigt u'?

Het streven naar een klasseloze maatschappij.

Wat is volgens Marx het gevolg van het toevoegen van arbeid aan een grondstof?

De grondstof krijgt meerwaarde die de kapitalist voor zichzelf houdt.

Waarom kan de arbeider volgens Marx niet protesteren?

De kapitalist zal gewoon een andere arbeider zoeken.

This quiz explores the concept of power as the ability of actors to impose their will on the behavior of others. It delves into the idea that power is not a personal characteristic but rather a result of one's position in a system, granting access to specific power sources. The quiz also touches upon the notion that a completely power-free social system would lead to chaos and inefficiency.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser