Turkish Geography: Water Resources and Seas

OutstandingDulcimer avatar
OutstandingDulcimer
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Türkiye'nin kıyılarının toplam uzunluğu kaç kilometredir?

8333 km

Marmara Denizi'ni Ege Denizi'ne bağlayan boğaz hangisidir?

Çanakkale Boğazı

Karadeniz'deki deniz suyu ortalama sıcaklığı ne kadardır?

20 °C

Türkiye'deki göller hangi oluşumlar sonucu meydana gelmiştir?

Karstik kayaçların çözünmesi sonucu

Tuz Gölü'nde yaz dönemlerinde neden kırmızı renkli bir madde üretilir?

Göldeki alglerin fotosentez yapması sonucu

Hangi göller lav set gölleri olarak adlandırılır?

Nazik Gölü ve Erçek Gölü

Türkiye'de deniz ulaşımı, turizm faaliyetleri, tuz üretimi ve balıkçılıkta hangi su kaynağı kullanılmaktadır?

Akarsular

Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri arasında hangisi doğru bir ifade değildir?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapılır.

Tektonik kökenli göller hangi süreç sonucunda oluşmaktadır?

Kıvrılma ve kırılma hareketleri

'Deniz turizminin Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyılarına göre daha fazla gelişmiş olması' durumu hangi faktörlerle açıklanabilir?

I ve III

Tuz Gölü'nde yaz dönemlerinde neden gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünür?

Beta-karoten ve halo bakterilerin ürettiği renkli maddelerden dolayı

Hangisi Türkiye'deki heyelan set göllerinden biri değildir?

Kestel Gölü

Türkiye'deki göller arasında hangisi Buzul Gölü olarak sınıflandırılmaktadır?

Karagöl Gölü

Türkiye'deki kapalı havzaların oluşumunda aşağıdaki etkenlerden hangisi en az etkilidir?

Akarsuların taşıdığı alüvyonların biriktirilmesi

Türkiye'nin önemli akarsularından olan Fırat ve Dicle nehirleri hangi özellikleri ile dikkat çeker?

Akarsuların çok eğimli olması

Türkiye'de yeraltı sularının kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yeraltı sularının sınırsız ve kontrolsüz kullanımı yaygındır

Türkiye'deki kapalı havzaların oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Kırılma ve kıvrılma hareketlerinin etkisi

Türkiye'deki büyük nehirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Akış hızları genellikle düşüktür

Türkiye'nin yer altı suları ve kaynakları hangi faaliyetlerde kullanılmaktadır?

Tarım alanlarının sulanmasında ve enerji üretiminde

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki tektonik göllere bir örnektir?

Beyşehir Gölü

Learn about the water resources in Turkey including their characteristics, distribution, and usage. Explore Turkey's seas including the Mediterranean, Black Sea, Aegean Sea, and the Marmara Sea located between Thrace and Anatolia. This quiz covers topics from both the 10th grade Geography on Water Resources and the 11th grade Geography on Turkey's Seas and Straits.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Türkiye Coğrafyası
6 questions
Turkey's Geography
10 questions

Turkey's Geography

PunctualElPaso avatar
PunctualElPaso
Türkiye Coğrafyası
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser