The Role of School in Socialization and Individual Development

WellRunCarnelian1929 avatar
WellRunCarnelian1929
·

Start Quiz

Study Flashcards

32 Questions

Wat is het belang van het omgaan met leeftijdsgenoten voor de ontwikkeling van een kind?

Het helpt bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden

Wat gebeurt er tijdens de adolescentie met vriendschappen?

Ze worden hechter en hebben grote invloed op de sociale en persoonlijkheidsontwikkeling

Hoe beïnvloedt de rol van iemand in een groep het wereldbeeld en zelfbeeld van een kind?

Het heeft een significante invloed op het wereldbeeld en zelfbeeld van het kind

Waarom gaan meisjes vaak met meisjes om en jongens met jongens volgens de tekst?

Vanwege een kleine en tijdelijke voorsprong tijdens de ontwikkeling

Wat speelt een steeds belangrijkere rol in de belevingswereld van het schoolkind?

De school

Wat is een belangrijk aspect van de lichamelijke ontwikkeling in deze periode?

Gedaanteverandering

Wat kan een oorzaak zijn van overgewicht bij kinderen?

Genetische aanleg

Hoe kunnen dikke kinderen grote sociale problemen met leeftijdsgenoten krijgen?

Vanwege hun lichamelijke gezondheidsproblemen

Wat wordt steeds belangrijker en consequent doorgevoerd bij kinderen in deze periode?

Regels

Waar zijn kinderen in deze periode vaak plezier in?

Leren

Wat bevordert de fijne motoriek volgens de tekst?

Het ontwikkelen van de handspieren en de oog-handcoördinatie

Waarom kunnen jongens en meisjes verschillende spiergroepen beter ontwikkelen volgens de tekst?

Vanwege de verschillende eisen die de sporten aan de motoriek stellen

Wat is een kenmerk van het denken van schoolkinderen volgens de tekst?

Tegenstellingsparen

Hoe kan faalangst volgens de tekst worden verminderd?

Door een warm pedagogisch klimaat waarin fouten niet worden afgestraft

Wat is volgens het tekstfragment een belangrijke invloed op het leren?

Motivatie

Wat is een mogelijk gevolg van faalangst volgens de tekst?

Een negatieve spiraal waardoor het kind onder zijn niveau presteert

Wat wordt aangespoord door intrinsieke motivatie volgens de tekst?

Het leren uit zichzelf zonder externe beloning

Hoe kunnen kinderen fijn motorische vaardigheden verbeteren volgens de tekst?

Door het beoefenen van sporten met leeftijdsgenoten

Wat is volgens de tekst een gevolg van faalangst?

Een negatieve spiraal waardoor het kind onder zijn niveau presteert.

Wat bevordert de fijne motoriek volgens de tekst?

Het beheersen van handspieren en oog-handcoördinatie.

Hoe kunnen jongens en meisjes verschillende spiergroepen beter ontwikkelen volgens de tekst?

Vanwege de verschillende eisen die de sporten aan de motoriek stellen.

Wat is de rol van de school volgens de tekst?

De school biedt een mogelijkheid om aan de cultuur te ontsnappen door zelfstandig leren denken

Waarom hebben allochtone kinderen moeite met taalontwikkeling op school?

Een deel van het onderwijs hebben zij in een andere taal en cultuur gevolgd

Wat kenmerkt de sociale ontwikkeling van schoolkinderen volgens de tekst?

Ze willen zich bij groepen betrokken voelen en zijn erg loyaal naar hun groepsgenoten

Wat is een mogelijke oorzaak voor pestgedrag volgens de tekst?

Pestgedrag wordt veroorzaakt door gebrek aan externe controle van de omgeving

Wat wordt bedoeld met het 'zondebokfenomeen' volgens de tekst?

Het fenomeen waarbij een willekeurig kind uitgekozen wordt als hulpeloos slachtoffer in een groep

Wat is volgens Kohlberg een post-conventioneel stadium in de morele ontwikkeling?

Conformistisch gedrag omdat het er zelf achter staat

Wat is een kenmerk van de cognitieve benadering van morele ontwikkeling?

Het geweten heeft in deze periode nogal een absoluut karakter

Wat wordt bedoeld met conformisme volgens de tekst?

Het trachten aan de groepsnorm te voldoen om geaccepteerd te worden, niet omdat ze er verder baat bij hebben

Wat is een mogelijke risico voor de persoonlijkheidsontwikkeling volgens de tekst?

Gepest worden tijdens de schoolperiode

Wat is volgens Erikson een ontwikkeltaak van het schoolkind?

Het overwinnen van zijn minderwaardigheid met vlijt

Wat wordt bedoeld met het 'vijf sporen beleid' volgens de tekst?

Een beleid om oorzaken van ongewenst gedrag te beïnvloeden

Study Notes

 • Hoofdstuk 5: Periode van het schoolkind, tussen de leeftijd van zes en twaalf jaar. De school neemt een belangrijke plaats in de levenwereld van kinderen.
 • 5.1 Lichamelijke ontwikkeling: Kinderen ervaren gedaanteveranderingen, eerst in de strekkingsfase en vervolgens in de vullingsfase. Overgewicht bij kinderen: Voedselinname te groot ten opzichte van verbruik, verschillende oorzaken, sociale problematieken naast lichaamgezondheidsrisico's.
 • 5.2 Motoriek: Kinderen ontwikkelen tot volwassen bewegingen aan het einde van deze periode, grove motoriek, seksespecifieke sport en fijne motoriek.
 • 5.3 Waarneming: Kinderen ontwikkelen nauwkeurige en gedetailleerde beschrijvingen van de realiteit, systematiek in denken en cognitieve ontwikkeling leidt tot minder fantasie in kunstuitingen en overheersing van de ratio en logica.
 • 5.4 Cognitieve ontwikkeling: Kinderen worden geestelijk of cognitief schoolrijp, rijpingsmomenten verschillen, werkvormen in basisontwikkelingssysteem, karakteristieken van het denken en belangrijke factoren om faalangst te verminderen.
 • 5.4.1 Denken: Gemeenschappelijke kenmerken, tegenstellingsparen, classificatie, wederkerigheid en generalisatievermogen.
 • 5.4.2 Motivatie en faalangst: Intrinsieke en extrinsieke motivatie, doelgerichtheid en gevolgen voor het zelfbeeld.
 • 5.4.3 Leerproblemen: Onderscheid tussen primaire en secundaire leerstoornissen, ADHD, opvoedingsproblemen, autistische stoornissen en motorische problemen.
 • 5.5 Taalontwikkeling: Basiswoordenschat gelegd in voorschoolse periode, taalontwikkeling van allochtone kinderen en verschillende fasen in de verwerving van een tweede taal.
 • 5.6 Morale ontwikkeling: Schoolkinderen gedragen zich meestal moreel conventioneler, regels heilig, diverse stadia in morele ontwikkeling volgens Kohlberg.
 • School: Instituut voor conformisme, mogelijkheid om aan cultuur te ontkomen door zelfstandig denken en positieve feedback waardoor intrinsieke motivatie wordt beïnvloed.
 • Taalontwikkeling allochtone kinderen: Stille periode, koppeling van taal en handelen, DAT, CAT en ontwikkeling van abstracte taalvaardigheden.

Explore the impact of the school as an institution in shaping individual's conformity to cultural norms and fostering independent thinking. Understand the influence of positive feedback on intrinsic learning motivation and its role in societal integration.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser