The Nature of Politics and Society

LargeCapacityPolonium avatar
LargeCapacityPolonium
·

Start Quiz

Study Flashcards

58 Questions

Wat zijn waarden?

Wat zijn normen volgens de tekst?

Wat is de betekenis van 'absolute geboden' volgens Kant?

Wat is het verschil tussen absolute geboden en hypothetische geboden volgens Kant?

Wat impliceert 'normaal' volgens de tekst?

Wat is volgens Kant belangrijk bij het handelen?

Wat is het natuurlijke doel van arbeid volgens de tekst?

Wat onderscheidt de mens volgens Descartes?

Wat is het probleem met dualistisch interactionisme volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van politiek volgens de tekst?

Wat is het standpunt van Rousseau met betrekking tot sociale ongelijkheid?

Wat is het principe achter de 'Veil of Ignorance' volgens Rawls?

Wat is het standpunt van Nozick met betrekking tot sociale ongelijkheid?

Wat wordt bedoeld met 'eliminatief materialisme'?

'Wat is het standpunt van Rawls met betrekking tot sociaal liberalisme?'

'Wat is het standpunt van Nozick met betrekking tot de rol van de staat?'

Wat is het antropologisch verschil dat door sommige stromingen wordt aangehaald?

Hoe wordt het verschil tussen mens en andere dieren genoemd in de wijsgerige antropologie?

Wat wordt bedoeld met 'nurture is our nature'?

Wat wordt bedoeld met protocultuur?

Wat wordt genoemd als een noodzakelijke voorwaarde?

Wat is de tweede interpretatie van een morele uitspraak?

Wat wordt bedoeld met 'zelftontvouwing' van God?

Wat is het funderingsprobleem in de ethiek?

Wat wordt genoemd als een voldoende voorwaarde?

Wat wordt bedoeld met objectivisme?

Wat wordt eenduidig beschreven in de vraagtekst?

Wat wordt bedoeld met cultuurrelativisme?

Wat wordt bedoeld met dunne begrippen?

Wat wordt bedoeld met negatieve vrijheid?

Wat wordt bedoeld met deontologische ethiek volgens Kant?

'Vriendschap' als waardevol beschouwen omdat het ons gelukkig maakt, is een voorbeeld van welk ethisch perspectief?

'Grootste geluk', kwaliteit of kwantiteit, wordt bekritiseerd binnen welk ethisch perspectief?

'Het juiste leven' bekijken vanuit het perspectief van de gevolgen van je daden valt onder welk ethisch perspectief?

'Goed zijn kost tijd en moet je oefenen', is een kritiek op welk ethisch perspectief?

'Er ontstaat een gat van wat rede ons voorschrijft en de rol die de emoties moeten spelen', is een kritiek op welk ethisch perspectief?

Wat is een kenmerk van het theïsme?

Waarom is er kritiek op religieuze taal door de logisch positivisten?

Wat is het verschil tussen denotatie en connotatie?

Wat houdt non-realisme in de context van religie in?

Wat kenmerkt theïstische godsdiensten?

Waar staat religieus pluralisme voor?

Wat houdt religieus relativisme in?

Wat impliceert religieus exclusivisme?

'Logisch Probleem' verwijst naar welke vraag in de context van God?

Kun je een non-realist zijn en toch geloven in God?

Wat is het doel van samenleven volgens Hobbes?

Wat impliceert Aristoteles' naturalisme over het goede leven?

Wat is het standpunt van Descartes over het bewustzijn?

Wat kenmerkt een dorpscultuur volgens de tekst?

Wat is de essentie van cultuur volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'Hermeneutische cirkel' volgens de tekst?

Wat kenmerkt cultuurgeschiedenis volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'massacultuur' volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'hermeneutiek' volgens de tekst?

Hoe wordt taal in de tekst beschreven?

Wat wordt kritisch mogelijk gemaakt door traditie volgens de tekst?

Wat impliceert 'cultuurrelativisme' volgens de tekst?

Description

Explore the concept of the natural purpose of work, labor, and creation in the context of human society and politics. Delve into the idea of humanity as a political animal and the role of conventions in shaping political perspectives.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser