تجزیه و تحلیل داده های آزمایش الک شدن خاک

StatelyCloisonnism avatar
StatelyCloisonnism
·

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

با توجه به منحنی دانه‌بندی خاک، چه مشخصاتی از ذرات ریز خاک قابل استنباط است؟

در منحنی دانه‌بندی خاک، محور افقی چه اطلاعاتی را نمایش می‌دهد؟

محور عمودی در منحنی دانه‌بندی خاک چه مشخصاتی را نشان می‌دهد؟

چه اطلاعاتی از منحنی دانه‌بندی خاک می‌توان برای تخمین وزن خشک خاک استخراج کرد؟

چه اطلاعاتی از منحنی دانه‌بندی خاک می‌توان برای تخمین فشار جو در خاک استخراج کرد؟

چه چیزی در منحنی دانه‌بندی خاک نشان‌دهندهٔ توزیع اندازه ذرات است؟

اگر منحنی دانه‌بندی خاک بخش عمودی آن بسیار شل باشد، چه مفهوم دارد؟

Description

این آزمایش شامل سنجش وزن خاک مانده در هر الک بعد از الک شدن و یادداشت مقادیر به صورت تجمعی می‌باشد. آزمایش انجام می‌شود تا الک‌های خاک نرم شوند و میزان وزن خاک در هر الک اندازه‌گیری شود.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser