Teoryang Ibaba-Pataas sa Pagbasa

PermissibleHolly avatar
PermissibleHolly
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Ano ang pangunahing layunin ng metakognisyon sa pagbasa?

Ano ang isa sa tatlong uri ng prosesong metakognisyon sa pagbasa?

Ano ang pangunahing diin ng teoryang interaktibo sa pagbasa?

Ano ang kadalasang layunin ng estratehiya ng Pinatnubayang Pagbasa - Pag-iisip?

Ano ang kaugnayan ng teoryang itaas-pababa (top-down) sa proseso ng pagbasa?

Ano ang pangunahing layunin ng teoryang iskema sa pagbasa?

Ano ang pangunahing paniniwala ng teoryang itaas-pababa (top-down) sa pagbasa?

Ano ang kahulugan ng 'top-down' sa teoryang itaas-pababa?

Ano ang pangunahing pagkakaiba ng teoryang itaas-pababa at teoryang ibaba-pataas?

Ano ang kahalagahan ng 'schema' sa teoryang itaas-pababa?

Ano ang pangunahing karakteristiko ng teoryang iskema?

'Anong modelo o pananaw ang tumutukoy sa paggamit ng impormasyon mula sa teksto at mula sa mambabasa?'

Ano ang pangunahing pagkakaiba ng teoryang ibaba-pataas (bottom-up) sa teoryang itaas-pababa (top-down)?

Ano ang ibig sabihin ng 'bottom-up' sa konteksto ng pag-unawa sa teksto?

Ano ang kombinasyon ng teoryang bottom-up at top-down ayon sa teoryang interaktibo?

Ano ang kahulugan ng 'iskaema' o schema base sa tekstong binigay?

Ano ang ibig sabihin ng teoryang itaas-pababa (top-down) batay sa binigay na teksto?

'Sa teoryang bottom-up, bakit mahalaga ang paggamit ng ating mga mata at utak?'

Description

This quiz discusses the bottom-up theory of reading comprehension, which emphasizes understanding text based on words, sentences, images, diagrams, or other symbols seen. It explores how understanding starts from the bottom with the text and moves upwards to the reader's mind after being processed with the help of eyes and brain.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Reading Comprehension Quiz
15 questions
Reading Comprehension Quiz
DelicateSpessartine avatar
DelicateSpessartine
Reading Comprehension Theory
16 questions
Teoryang Interaktibo at Teoryang Iskema
18 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser