Tashkent University of Information Technologies: Midterm Exam

EthicalSuprematism avatar
EthicalSuprematism
·

Start Quiz

Study Flashcards

24 Questions

Operatsion tizim tarkibiga kirmaydigan nima?

BIOS

Axborot so'zi qaysi til asosida olingan va u qanday ma'noni anglatadi?

Inglizcha «information» so'zidan olingan bo'lib, «tushuncha, ta'riflash, tarqatish» - degan ma'nolarni anglatadi

Microsoft Word dasturida 'открыть' buyrug‘i qaysi menyuga tegishli?

Fayl

IP-adres nima?

Nuqtalar bilan ajratilgan to‘rtta sondan (oktet )iborat noyob son

Windows operatsion sistemasini qaysi kompaniya ishlab chiqgan?

Microsoft

Fayllarni vaqtincha saqlash uchun qanday usuldan foydalaniladi?

Korzina

PowerPoint dasturida bekor qilingan amalni qaytarish uchun qaysi klaviatura qisqichini bosing?

Ctrl+Y

1 Gigabayt necha megabaytga teng?

1024 Mbayt

"Axborotni muhofaza qilish to'g'risida" qonunlar va qarorlar qaysi maqsad uchun qabul qilingan?

"Axborotlashtirish to'g'risida"

Windows operatsion sistemasi barta kompyuter tarmoqlariga...?

Internet

Yacheyka ma'lumotlari shrift xususiyatlarini o'zgartirishda foydalaniladigan tugmalar kombinatsiyasi qaysi?

Shift+Ctrl+F

"Kompyuter tizimlariga ma'lumotlar va ko‘rsatmalarni kiritish uchun keng qo‘llaniladigan qurilma nomi nima?

Klaviatura

"Utilitlar" nima vazifalarni bajaradi?

Dastur tuzishga yordam beradi

"Excel" da formula natijasida "#знач" xatoligi sodir bo‘lsa, bu xatolik turini aniqlang.

Argument sifatida sonning o’rnida matn turibdi

MS Word dasturida WordArt ob’ekt dasturi nima vazifani bajaradi?

Hujjatda dekorativ matnlarni o‘rnatishda ishlatiladi

1 kilobayt necha baytga teng?

1024

Disklar formatlanganda qanday ozgarish boladi?

Fayllar arxivlanadi

Microsoft Excel dasturida quyida keltirilgan funksiyalarning qaysi biri mantiqiy xisoblanadi?

Срзнач

Korxonalar va tashkilotlarning axborot xavfsizligini buzish manbalarining eng ko'p sodir etadigan turini ko'rsating.

Viruslar

Microsoft PowerPoint dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlarga avtomatik ravishda dastur tomonidan qanday nomlanadi?

Slayd 1

"Informatika" kafedrasining mudiri kim?

G.B.Taylakova

"Fayl" nima?

Katalog nomlari va yozilish vaqti haqidagi ma’lumotlarni saqlovchi diskdagi maxsus joy.

"Elektron tijoratda marketing ma’lumotlarini olishda sarfxarajat nima xisobiga kamayadi?

`Xoridornin g mahsulot haqida to’liq ma’lumotg a ega bo’lishi hisobiga.

Provayder serveriga foydalanuvchilarning web-saytlari yoki boshqa axborotlarini joylashtirishga yordam beradigan xizmat qanday ataladi?

Xosting

This quiz is a midterm exam for the course 'Information Communication Technologies and Systems in Economics' at Tashkent University of Information Technologies. It covers topics related to economics, accounting, banking, finance, and financial technologies.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser