COPY: Sümer Uygarlığı Özellikleri

FlatteringHammeredDulcimer avatar
FlatteringHammeredDulcimer
·

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

______ ,Mezopotamya bölgesinde M.Ö. 4. binyılda ortaya çıkan ve günümüz Irak’ın büyük bir kısmını kapsayan antik bir uygarlıktır.

______ , kendi bağımsız şehir devletlerini kurmuşlardır. Ur, Uruk ve Lagash gibi şehirler önemli ______ şehir devletlerindendir.

Sümer şehir devletlerinde, tapınma ve dini ritüellerin gerçekleştirildiği büyük tapınak-kuleler olan ______ bulunmaktaydı.

Sümerler, M.Ö. 3300-3100 civarında dünyanın ilk yazı sistemlerinden birini geliştirmişlerdir.______ , genellikle kil tabletler üzerine sivri uçlu aletlerle işlenmiş ve ticaret, hukuk, dini ayinler ve diğer önemli belgelerin kaydedilmesi için kullanılmıştır.

______, Nil Nehri’nin verimli vadileri etrafında M.Ö. 3100 civarında ortaya çıkan ve tarih boyunca uzun bir süre varlığını sürdüren büyük bir antik medeniyettir.

Mısır, mimari alanda da büyük başarılar elde etti. ______, firavunların mezarları olarak inşa edilmiş büyük anıtsal yapılar arasında en ünlü olanlardır.

Mısır Medeniyeti’nin en önemli özelliklerinden biri ______ yazısıdır. ______, resimler ve sembollerden oluşan karmaşık bir yazı sistemidir. Bu yazı sistemini kullanmak için taş, papirüs veya diğer yüzeylere çeşitli malzemeler kullanılırdı.

Description

Bu quiz, Sümer Uygarlığı'nın özellikleri üzerine temel bilgiler içermektedir. Sümerlerin şehir devletleri kurma süreci ve tarım alanındaki etkileri gibi konuları kapsar.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Ancient Mesopotamia and Sumer Civilization
5 questions
COPY: Mesopotamian Civilization Art Quiz
16 questions
Sümer Uygarlığı Özellikleri
7 questions
Sümer Uygarlığı Özellikleri
FlatteringHammeredDulcimer avatar
FlatteringHammeredDulcimer
Ancient Civilization of Sumer
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser