quiz image

Штучний інтелект: застосування в медицині

RationalEllipse avatar
RationalEllipse
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

Для чого використовується машинне навчання в різних галузях?

Для оброблення великих обсягів даних та здійснення точних прогнозів

Як машинне навчання змінює підхід до роботи у багатьох сферах?

Забезпечує більш ефективну та інноваційну діяльність

Що таке нейронні мережі в контексті машинного навчання?

Потужний клас алгоритмів машинного навчання

Дізнайтеся більше про застосування штучного інтелекту в медицині, включаючи аналіз медичних даних, діагностику хвороб та розробку індивідуальних планів лікування.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser