Artificial Intelligence Applications in Modern Society

SelfSufficiencyAestheticism avatar
SelfSufficiencyAestheticism
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Искусственді интеллект қарапайым тәуелділікті технология болып саналады және оның қай мәнде қолдануы туралы айтылды?

Анализде, дерттікте және ауру хабарламада көмек көрсету

ИИ қай салада пайдаланылады?

Деректерді анализдеу

ИИ негізінде орналастырылатын үрдісі бойынша прогноздау неге пайдалы болады?

Рисктерді анықтау

ИИ не істейтін жобаларда қолданылады?

Жұмыс орындау

Образование аудандарын персонализациялау мен оқу стилине қолдау көрсетуге ИИ қалай көмек етеді?

Оқушылардың ой-пікірлерін талдау

ИИ бойынша шешімге жетуге көмек көреді?

Жаттығу итерациялары жасау

Explore the various fields where Artificial Intelligence is actively used, such as medicine for diagnosis and disease prediction, finance for market trend forecasting and risk analysis, and industry for process optimization and automation.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser