Social Influence Types and Effects

NourishingVuvuzela avatar
NourishingVuvuzela
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Co to jest wpływ informacyjny?

Kiedy zachodzi wpływ normatywny?

Jaką definicję postawy podaje tekst?

Czym jest wpływ normatywny?

Jakie są cztery aspekty kontekstu społecznego w procesie podejmowania decyzji?

Czym jest heurystyka reprezentatywna?

Co to jest efekt świeżości w kontekście podejmowania decyzji?

Co oznacza proces zdobywania orientacji we właściwościach innych ludzi według tekstu?

Czym charakteryzuje się heurystyka postaw?

Jakie cechy spostrzegania obejmują natychmiastowość, strukturalność i selektywność?

Co oznacza atrybucja zewnętrzna według tekstu?

Która teoria zakłada, że ludzie najpierw szukają przyczyn sukcesu lub porażki, następnie tworzą wnioski, a na końcu określają szansę na sukces lub porażkę w przyszłości?

Co oznacza atrybucja sytuacyjna według tekstu?

Co oznacza atrybucja dyspozycyjna według tekstu?

Description

Explore the different types of social influence and their effects on behavior, opinions, and emotions. Understand the informational social influence and how it impacts our reactions in new, surprising, or crisis situations.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser