SMV-MI Micro Macro Economie Hoofdstuk 1: Wat is economie

TransparentNewYork avatar
By TransparentNewYork

Quiz

Flashcards

82 Questions

Wat zijn economische goederen volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'nieuwe schaarsten' in de tekst?

Wat is het belangrijkste kenmerk van een economisch goed volgens de tekst?

Wat houdt het keuzeprobleem van de consument in volgens de tekst?

Waarom moeten bedrijven volgens de tekst keuzes maken?

Wat is een kenmerk van de curve van de productiemogelijkheden?

Wat is een nadeel van het marktmechanisme volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met centrale planning in een economie?

Wat wordt geïllustreerd door de curve van de productiemogelijkheden?

Wat is een voordeel van centrale planning in een economie?

Wat is de rol van het prijsmechanisme volgens Adam Smith?

Wat is een van de voorwaarden voor een markt met zuivere concurrentie?

Welke factor beïnvloedt de marktvraag negatief volgens de tekst?

Wat beschrijft de vraagfunctie in de economie?

Wat wordt bedoeld met een verschuiving VAN de vraagcurve?

Wat is het snobeffect in relatie tot marktvraag?

Welk verband vertoont de vraagcurve volgens de tekst?

Wat is het effect op het marktaanbod wanneer er sprake is van kostenbesparende nieuwe technologieën?

Wat gebeurt er met de aanbodcurve wanneer de lonen toenemen?

Wat gebeurt er op de markt wanneer er sprake is van aanbodtekort?

Wat is het resultaat van een inkomenstoename op de markt?

Wat gebeurt er wanneer zowel vraag als aanbod verschuiven naar rechts op de markt?

Wat betekent een prijselasticiteit van de vraag van Ɛvp < 1?

Wat is de definitie van een behoefte?

Wat is het economisch probleem volgens de tekst?

Waarom is economie belangrijk volgens de tekst?

Welke soort behoeften worden genoemd in de tekst?

Wat wordt bestudeerd in de economie volgens de tekst?

Wat is het doel van economie volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'opportuniteitskost' volgens de tekst?

Wat is het fundamentele verschil tussen micro-economie en macro-economie volgens de tekst?

Wat is een voorbeeld van een immateriële behoefte volgens de tekst?

Waarom moeten bedrijven volgens de tekst keuzes maken?

Wat wordt bedoeld met 'collectieve behoefte' volgens de tekst?

Hoe kunnen schaarse middelen op verschillende manieren worden aangewend volgens de tekst?

Wat is de invloed van indirecte belastingen op de aanbodcurve?

Wat is het effect van subsidies op de marktprijs van een goed?

Wat is het kenmerk van een maximumprijs volgens de tekst?

Wat betekent een prijselasticiteit van het aanbod ($ ext{Ɛap}$) kleiner dan 1?

Wat houdt volkomen inelastisch aanbod volgens de tekst in?

Wat is het effect van een indirecte belasting op de consumptie en marktprijs volgens de tekst?

Wat zijn factoren die de prijselasticiteit van het aanbod beïnvloeden volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'unitair prijselastisch' volgens de tekst?

Wat is de rol van de overheid in het bijstellen van de primaire inkomensverdeling?

Wat wordt bedoeld met 'moderne gemengde economieën'?

Wat wordt voornamelijk verdeeld en gefinancierd via overheidsbeslissingen in moderne gemengde economieën?

Wat is een voorbeeld van tussenkomst op het marktmechanisme zelf?

Wat houdt de primaire inkomensverdeling in en op welke manier kan deze bijgesteld worden?

Wat is de voornaamste reden voor de toename van overheidsinterventie tijdens de 'golden sixties'?

Wat betekent 'gemengde economieën' in relatie tot het marktmechanisme?

'Hoe kunnen moderne gemengde economieën worden gekarakteriseerd?'

'Wat is de voornaamste focus van moderne gemengde economieën?'

'Hoe kan de modernisering van gemengde economieën worden verklaard?'

Wat is een mogelijke consequentie van centrale planning in een economie?

Wat is volgens het marktmechanisme een mogelijke taak van prijzen?

Wat is volgens Adam Smith een belangrijke rol van het prijsmechanisme?

Wat zijn mogelijke tekortkomingen van het marktmechanisme?

Wat wordt aangeduid met het 'snobeffect' in relatie tot marktvraag?

Wat wordt bedoeld met 'quasi-collectieve goederen' volgens de tekst?

Wat is een nadeel van centrale planning in een economie volgens de tekst?

Wat is een voordeel van het marktmechanisme volgens de tekst?

'Wat wordt bedoeld met 'collectieve (publieke) goederen' volgens de tekst?'

'Wat is volgens Adam Smith noodzakelijk voor het optimaal functioneren van het prijsmechanisme?'

Wat is het fundamentele kenmerk van een economisch goed volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met een verschuiving VAN de vraagcurve volgens de tekst?

Wat houdt het keuzeprobleem van de consument in volgens de tekst?

Wat is een nadeel van het marktmechanisme volgens de tekst?

Wat betekent een prijselasticiteit van de vraag van Ɛvp < 1 volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'collectieve behoefte' volgens de tekst?

Wat wordt bestudeerd in de economie volgens de tekst?

Wat is het effect op het marktaanbod wanneer er sprake is van kostenbesparende nieuwe technologieën?

Wat is het effect van indirecte belastingen op de consumptie en marktprijs volgens de tekst?

Wat is de werkelijke kost van een gemaakte keuze volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van een economisch goed volgens de tekst?

Wat is de voornaamste focus van micro-economie volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'nieuwe schaarsten' volgens de tekst?

Wat is de rol van prijzen volgens het marktmechanisme volgens de tekst?

Wat is een mogelijke taak van prijzen volgens het marktmechanisme?

Wat wordt bedoeld met 'moderne gemengde economieën' volgens de tekst?

'Wat is volgens Adam Smith noodzakelijk voor het optimaal functioneren van het prijsmechanisme?' volgens de tekst?

Wat is volgens het marktmechanisme een mogelijke taak van prijzen?

Wat is volgens Adam Smith noodzakelijk voor het optimaal functioneren van het prijsmechanisme?

Description

Test je kennis over het eerste hoofdstuk van micro- en macro-economie aan de Odisee hogeschool. Dit hoofdstuk gaat over de fundamentele concepten van economie en keuzetheorie.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free