H2: De Volle Republiek

Nathan Pattyn avatar
Nathan Pattyn
·

Start Quiz

Study Flashcards

37 Questions

Wie keurde de 'leges liciniae sextiae' goed en wat bepaalde deze wetten?

Comitia centuriate keurde de wetten goed. Deze wetten bepaalden de structuur van de republiek voor eeuwen.

Wat waren de drie bevoegdheden van de senaat volgens de tekst?

De drie bevoegdheden van de senaat waren bestuur van de federatie, beheer van het budget, en toezicht op niet-civiele rechtspraak.

Hoe werden senatoren gekozen vóór 312 v.C. en vanaf 312 v.C.?

Vóór 312 v.C. werden senatoren gekozen door de consuls, en vanaf 312 v.C. werden ze gekozen door de censoren.

Wie was belast met private jurisdictie over burgers vanaf 367 v.C.?

Praetoren

Welke ambtsdragers waren verantwoordelijk voor de stedelijke administratie (cura urbis)?

Aedielen

Welk edict werd vastgelegd door Salvius Julianus in de 2e eeuw n.C.?

Eeuwig edict (edictum perpetuum)

Welk edict verdween in 96 n.C.?

Censuur

Welk ambt beheerde de archieven van Capitool voor de senaat & schatkist (aerarium)?

Quaestoren

Wat was de rol van de censoren bij volksstellingen?

Organisatie volksstellingen & bijhouden censuslijsten

Wat was het initiatiefrecht van comitia centuriata en vroegen zij in dit stemcollege?

Budget

Welke ambtsdragers hielden zich bezig met civielrechtelijke aanspraken en ontwikkelden het gewone civiele recht (ius civile)?

Praetoren

Welk ambt had de bevoegdheid om straathandel te ordenen en marktgeschillen te beslechten?

Aedielen

Welke ambtsdragers werden in het vroegere keizerrijk opgenomen in de bevoegdheden van de keizerlijke rechtbanken?

Aedielen

Welk edict verdween in het vroegere keizerrijk in 96 n.C.?

Censuur

Wat was de taak van de aedielen bij openbare handel?

Toezicht op graanhandel & tegengaan monopolievorming in Romeins Rijk

Wie werden vorderingen en schulden tegenover de schatkist verkregen door degenen die met de overheid handelden?

Op de manier dat in het edict quaestor stond.

Wat regelde het edict met betrekking tot publieke financiën en handelen met de overheid?

Publieke financies en handelen met de overheid werden geregeld door het edict.

Wat was het vetorecht van de volkstribunen?

Volkstribunen hadden het vetorecht tegen alle besluiten van magistraten (behalve tegen censor of dictator) & tegen besluiten van senaat en stemcomités die rechten van het volk schonden.

Wat was het recht van de provinciegouverneurs in de 1e eeuw v.C.?

Provinciegouverneurs (propraetoren/proconsuls) hadden jurisdictie in de provincie door middel van provinciale edicten.

Wat was het bijzondere kenmerk van het rechtspluralisme in de republiek?

Het bijzondere kenmerk van het rechtspluralisme was dat er diverse edicten en magistraten waren die onafhankelijk van elkaar eigen rechtsmassa’s creëerden.

Wat waren de taken van de juristen (iurisprudentes) uit de republiek?

De taken van de juristen waren respondere, cauere, agere: advies geven, modellen en stukken ontwikkelen voor rechtspraktijk, en procesbijstand verlenen.

Wie waren enkele bekende juristen uit de republiek?

Enkele bekende juristen waren Publius Mucius Scaevola, Quintus M. Scae., en Servius Sulpicius Rufus.

Welk werk van civiel recht waarvan de titel bewaard bleef, stamt uit de 2e eeuw v.C.?

Het oudste werk van civiel recht waarvan de titel bewaard bleef, was Sextus Aelius Paetus’ Cunabula iuris.

Wie werden speciale praetoren verkozen voor rechtspraak buiten Italië vóór dictator Sylla?

Vóór dictator Sylla werden speciale praetoren verkozen voor rechtspraak buiten Italië.

Wat gebeurde er tussen de 1e en 2e eeuw v.C. met het aerarium?

Tussen de 1e en 2e eeuw v.C. werd het aerarium langzaam overgenomen door de fiscus (praetores aerarii).

Welke provincies verwierven connubium, wat betekende dat?

Sommige provincies verwierven connubium, wat betekende dat de inwoners, als samenwonend met een Romeinse burger, afstammelingen kregen die Romeinse burgers waren.

Wat hield het civitas sine suffragio in voor Italië?

Italië verwierf volledige civiele statuut met uitzondering van stemrecht (civitas sine suffragio).

Welke rol hadden oud-consuls en oud-praetoren in de provincies?

Zij hielden toezicht op vredesverdragen, handhaafden de orde, inden belastingen en spraken recht als gouverneur.

Wat gebeurde er met de inkomsten van de provincies?

De inkomsten van de provincies gingen naar het aerarium (schatkist van de senaat) voor de financiering van het leger en bestuur.

Wat was de rol van de Pontifex Maximus en de pontifices?

De Pontifex Maximus en de pontifices hielden toezicht op de niet-civiele rechtspraak, met name het ius sacrum.

Wat waren de vier comitia/stemcolleges en wat was hun functie?

De vier comitia/stemcolleges waren comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa en concilia plebis. Ze waren verantwoordelijk voor verschillende verkiezingen en wetgevende taken in het Romeinse systeem.

Wat was de betekenis van een Lex in het Romeinse rechtssysteem?

Een Lex was een aangenomen tekst door het stemcomité en had bindende kracht.

Wat was de rol van edicten in het Romeinse rechtssysteem?

Edicten werden afgekondigd door magistraten en vertegenwoordigden hun eigen rechtsstelsel dat zij afdwongen.

Wat waren de vereisten voor het bekleden van het ambt van consul?

Vanaf de 5e eeuw v.C. waren er twee consuls, waarvan een patriciër en de ander patriciër of plebejer. Vanaf 367 v.C. was het ambt voorbehouden voor de twee belangrijkste magistraten.

Wat was de betekenis van de term civitas sine suffragio voor Italië?

Italië had volledige civiele rechten behalve het stemrecht.

Wat was de functie van de comitia centuriata?

De comitia centuriata was verantwoordelijk voor belangrijke stemmingen met betrekking tot militaire aangelegenheden, leger, financiering en de inrichting van de republiek.

Hoe werden rechtsbesluiten gesanctioneerd in het Romeinse rechtssysteem?

Rechtsbesluiten werden gesanctioneerd op drie manieren, afhankelijk van de wijze van sanctionering: volmaakte besluiten (leges perfectae), minder volmaakte besluiten (leges minus quam perfectae) en onvolmaakte besluiten (leges imperfectae).

Test je kennis over het oppergezag, politiek en militair leiderschap in het oude Rome. Ontdek meer over de ambstdragers, comitia centuriata, dictatoriale bevoegdheden en de overgang naar het keizerrijk.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz
10 questions

Quiz

BreathtakingSandDune avatar
BreathtakingSandDune
Rise and Fall of Ancient Rome
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser