Respiratory System: Anatomy & Embryology BA2 Medicine - University of Ghent

AwesomeBoltzmann avatar
AwesomeBoltzmann
·

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Wat is de topografie van het mediastinum?

Mediastinum superius

Waar bevindt zich de cavum nasi?

Paranasale sinussen

Wat zijn de grenzen van de pleuraholten?

Diafragma en pericardium

Welke spieren behoren tot de oppervlakkige spieren van de thoraxwand?

M. pectoralis major en m. serratus anterior

Study Notes

Mediastinum

  • Het mediastinum is het gedeelte tussen de twee longen, dat uit verschillende delen bestaat, zoals het middelste en het achterste mediastinum.
  • Het middelste mediastinum bevat de trachea, het hart en grote bloedvaten.
  • Het achterste mediastinum bevat de oesofagus en de thoracale ductus.

Cavum Nasi

  • De cavum nasi is de holte in de neustedeel van het gezicht.
  • Het is een luchtholte in de beide neusbeenderen, verbonden door de choanae.

Pleuraholten

  • De pleuraholten zijn de ruimten tussen de longen en de thoraxwand.
  • De grenzen van de pleuraholten zijn: de thoraxwand, het diafragma, de longen en het middelste mediastinum.

Oppervlakkige spieren van de thoraxwand

  • De oppervlakkige spieren van de thoraxwand bestaan uit de pectoralis major, de serratus anterior en de latissimus dorsi.

This quiz covers the anatomy and embryology of the respiratory system, focusing on the thoracic wall, breathing muscles, functional anatomy of the lungs, pleural cavity, and mediastinum. It includes topics such as intercostal spaces, superior thoracic aperture, clinical applications, and the topography of the mediastinum.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser