Quantitative Research Design

IrresistibleEllipse avatar
IrresistibleEllipse
·

Start Quiz

Study Flashcards

25 Questions

Wat is het doel van 'State of the art' in het onderzoeksproces?

De onderzoeksvraag formuleren

Wat is een belangrijke vraag die binnen het kader van kwan琀椀ta琀椀ef onderzoek beantwoord kan worden?

Is hetgeen dat we als alterna琀椀ef voorstellen beter dan het klassieke traject?

Waarom is het onderzoeken van gefocuste afschrikkingsstrategieën belangrijk?

Om te evalueren of ze criminelen daadwerkelijk afschrikken van misdaad.

Wat zijn de drie criteria waaraan studies moeten voldoen in de systematische review?

Aanwezigheid van controlegroep, kernelementen van de strategie, gerapporteerde resultaten.

Waarom is het vanuit het perspectief van de tekst niet nodig om nieuw onderzoek te doen?

Omdat de resultaten uit de literatuur beoordelen efficiënter is dan nieuw onderzoek.

Waarom is een vergelijkingsgroep van belang volgens de tekst?

Om de geloofwaardigheid van de bevindingen te verhogen door contrast te bieden.

Wat is de voornaamste reden achter het uitvoeren van een systema琀椀sche review volgens de tekst?

Het beoordelen of een nieuwe strategie effectiever is dan traditionele methoden.

Wat is een theorie volgens het gegeven tekst?

Een antwoord dat een proces heeft doorgemaakt en meerdere keren is bijgesteld

Wat is een belangrijk element in wetenschappelijk onderzoek volgens de tekst?

Het verduidelijken en verbeteren van wat voorgangers hebben gedaan

Wat is het doel van wetenschappelijk onderzoek volgens de tekst?

Het verduidelijken van antwoorden of het weerleggen ervan

Wat wordt bedoeld met 'recurente kritiek op een theorie' volgens de gegeven tekst?

Voortdurende vragen stellen om de theorie te verduidelijken of aan te scherpen

Wat wordt bedoeld met 'weerleggen van antwoorden' in het wetenschappelijk onderzoek volgens de tekst?

Het proberen te weerleggen en gaten te vinden in de gegeven antwoorden

Wat is het doel van het verduidelijken van wat voorgangers hebben gedaan in wetenschappelijk onderzoek?

Het beter begrijpen en verbeteren van eerdere bevindingen

Wat is een belangrijk aspect van het werk van een criminoloog volgens de tekst?

Het oplossen van problemen op een wetenschappelijke manier.

Wat gebeurt er als een student niet deelneemt aan minstens één verplichte evaluatievorm volgens de tekst?

Automatisch afwezig bij de eindbeoordeling in de eerste zit.

Wat is een correcte beschrijving van wetenschap volgens de tekst?

Wetenschap draait om het identificeren van problemen en het formuleren van antwoorden.

Wat gebeurt er als een student afstand doet van behaalde punten op evaluaties volgens de tekst?

De punten gaan verloren en kunnen niet worden behouden.

Wat wordt bedoeld met 'AFW' in de context van de tekst?

Automatisch falen in de tweede zittijd.

Wat is een essentieel kenmerk van de studie van een criminoloog volgens de tekst?

Kritisch denken en het vinden van oplossingen voor specifieke problemen.

Wat is een belangrijke boodschap die naar voren wordt gebracht in de tekst?

Het is cruciaal om te begrijpen waarom sommige jongeren meer betrokken zijn bij criminele activiteiten.

Wat kan worden afgeleid uit het gegeven dat 46% van de delinquenten stopt na het plegen van een eerste misdrijf?

Vroege interventie is cruciaal om recidive te voorkomen.

Wat suggereert de tekst over trends in crimineel gedrag bij jongeren?

Er is geen waarneembare trend naar meer ernstige misdrijven in jongeren.

Welke uitdaging kan zich voordoen bij het implementeren van grote programma's na een eenmalig misdrijf?

Het mogelijk voorbijgaan van het doel van de programma's.

Wat wordt bedoeld met 'interveniëren met grote programma's' volgens de tekst?

Het aanbieden van ondersteuning en begeleiding na een eenmalig misdrijf.

Wat benadrukken de auteurs over de 'three-strikes-and-you’re-out’ wetgeving in de VS?

Het gaat voorbij aan de kern van het probleem met jonge delinquenten.

Learn about choosing a research design, sampling methods, data collection techniques, using interviews and questionnaires, observation methods, data analysis, and reporting research findings. The course is divided into three modules focusing on problem statement and research design, analysis, and reporting.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser