Қазақтың ағартушы әдеби тілінің негізі – Абай

ComplementaryWormhole avatar
ComplementaryWormhole
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Абайдың балаларды оқуға үйретудің мақсаты қандай?

Ел ішіндегі әңгіме мен сөз өнеріне құлақ салу

Абайд олардан неге мәдениеттерді үйренеді?

Бос уақытта

Абайдтың ауылының дауысын жою көмекші болды ма?

Ия

Абайды тәрбиелеу ісіне өздер мен жетекшілері келді пе?

Ия, тез есейіп жатты

Абай әдебиеттегі белгілік авторларды үйренгенде көмекші болды ма?

Ия, осы авторлар өзара әйгілікке байланысты

Test your knowledge about the life and works of Abay Qunanbayuly, a prominent Kazakh poet, composer, and philosopher who laid the foundation of Kazakh literature and literary language. Learn more about his background and contributions to Kazakh culture.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser