Абай Құнанбайұлы

CheerfulOrange avatar
CheerfulOrange
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Абай Құнанбайұлы кімдің анасы екенін көрсетіңіз.

Жұбайы Ділдə Шүкіман

Абай Құнанбайұлы сазгердің, ағартушының, либералды көзқарасының, саяси қайраткердің, ақынның, философтың және аудармашының басып қоятын реформатордың екенін көрсетіңіз.

Ақын

Абай Құнанбайұлының қай күнде туғанын көрсетіңіз.

10 тамыз 1845

Абай Құнанбайұлы қайда туғанын көрсетіңіз.

Қарқаралы

Абай Құнанбайұлының толық аты-жөнін көрсетіңіз.

Абай Ибраһим Құнанбайұлы Туған

Абай Құнанбайұлы: Қазақ әдебиетінің қалаушысы Осы тест арқылы сіз Абай Құнанбайұлы туралы толық біліміңізді тексере

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser