ทดสอบความรู้ในการสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชันใน Python

MajesticNurture avatar
By MajesticNurture

Quiz

Flashcards

5 Questions

ฟังก์ชันคืออะไร?

การส่งค่าให้ฟังก์ชันสามารถทำได้ผ่านอะไร?

Parameter ของฟังก์ชันคืออะไร?

ฟังก์ชันส่งค่ากลับมาได้ผ่านคำสั่งใด?

ตอนเรียกฟังก์ชันจะต้องใส่อะไรให้ครบตามที่ฟังก์ชันกำหนด?

Description

ทำควิซเพื่อทดสอบความรู้ในการสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชันในโปรแกรม Python

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This