Politicology Chapter 11: Democracy and Representation

ProfoundDecagon avatar
ProfoundDecagon
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

31 Questions

Wat is een belangrijke manier om te voorkomen dat de overheid haar macht misbruikt?

Door ervoor te zorgen dat de belangen van het volk samenvallen met die van de overheid

Wat wordt bedoeld met 'essentially contested concept' in relatie tot democratie?

Een concept dat voortdurend ter discussie staat

Wat is een belangrijk kenmerk van deliberatieve democratie?

Besluitvorming via open discussie tussen vrije en gelijke burgers

Waarom wordt gesteld dat het begrip democratie een flexibel begrip is?

Omdat iedereen het op een eigen, andere manier invult

Wat is een vorm van democratie die ontstaan is uit de noodzaak bij de uitbreiding van de democratie?

Indirecte of representatieve democratie

Wat was een belangrijke kanttekening bij de directe democratie in Athene?

De vrije man die mocht stemmen was in de meerderheid

Wat is de definitie van democratie volgens de tekst?

Het zelfbestuur van het volk

Wat kan de relatie tussen principaal en agent bemoeilijken volgens de tekst?

De agent heeft verschillende belangen

Welke vorm van democratisch denken stelt dat politiek dient tot de bevrijding van de mens in een ideale staat?

Totalitaire variant

Welke kenmerken behoren tot de essentiële kenmerken van liberale democratie volgens de tekst?

Vrijheid centraal, parlement centraal, politiek pluralisme

Wat zijn de 2 vragen die Aristoteles gebruikte voor zijn classificatie van politieke regimes?

'Wie heerst' en 'Wie profiteert'

Wat is volgens De Tocqueville het gevaar van democratie?

Verlies van individuele vrijheid en rechten van minderheden

Wat is het hedendaagse debat over democratie volgens de tekst?

Deliberatieve democratie vs. representatieve democratie

Wat is de definitie van oligarchie volgens Aristoteles?

'Hier regeren de rijken'

Wat is het doel van het classificeren van politieke regimes volgens Aristoteles?

'Om te begrijpen wie er aan de macht is en wie daarvan profiteert'

Wat is een belangrijk kenmerk van directe democratie?

Vrije en gelijke burgers mochten stemmen

Wat wordt bedoeld met 'essentially contested concept' in relatie tot democratie?

Democratie is een flexibel begrip dat door iedereen een eigen invulling krijgt

Wat is een belangrijke kanttekening bij de directe democratie in Athene?

De vrije man die mocht stemmen was in de minderheid

Wat is het doel van het classificeren van politieke regimes volgens Aristoteles?

De verschillende vormen van regering identificeren

Wat kan de relatie tussen principaal en agent bemoeilijken volgens de tekst?

'Almost universal popularity of democracy'

Wat is volgens de tekst een gevolg van het feit dat iedereen zijn eigen invulling geeft aan democratie?

'Essentially contested concept'

Wat is een belangrijk kenmerk van een liberale parlementaire democratie?

Vrije markt

Wat kan de relatie tussen de principaal en de agent bemoeilijken volgens de tekst?

Kennismonopolie van de agent

Welke vorm van democratisch denken stelt dat vrijheid moet eerst tot uiting komen in de manier van besluitvorming, en daarin kunnen mensen participeren?

Liberale variant

Wat wordt bedoeld met 'essentially contested concept' in relatie tot democratie?

Een begrip dat op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden

Wat is volgens Aristoteles een vorm van bestuur waarbij één persoon regeert in het belang van allen?

Monarchie

Welke kenmerken behoren tot de essentiële kenmerken van liberale democratie volgens de tekst?

Vrijheid centraal, parlement centraal, politiek pluralisme

Wat was een belangrijke kanttekening bij de directe democratie in Athene?

'Slechts een kleine groep burgers had politieke rechten'

'Wie heerst' en 'wie geniet van deze heerschappij' waren 2 vragen gebruikt door welke denker voor zijn classificatie van politieke regimes?

Aristoteles

Wat kan een belangrijke manier zijn om te voorkomen dat de overheid haar macht misbruikt?

Transparantie en scheiding der machten

Welk doel heeft het classificeren van politieke regimes volgens Aristoteles?

Om te begrijpen wie er profiteert van verschillende vormen van bestuur

Dit is een quiz over Hoofdstuk 11 van Politicologie met de focus op democratie en vertegenwoordiging. Onderwerpen zijn onder andere de relatie tussen de overheid en het volk, en de verschillende visies op democratie.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Inleiding Politicologie Quiz
10 questions
Politicologie Hoofdstuk 1: Wat is politiek
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser