Samenvatting Politicologie - Katholieke Universiteit Leuven

GenuineThunderstorm avatar
GenuineThunderstorm
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat is een van de uitdagingen voor politieke wetenschappers volgens de tekst?

Neutraal blijven en geen eigen inkleuring tonen

Wat is een vereiste voor het analyseren van politieke verschijnselen volgens de tekst?

Bewuste en doordachte keuze van methode

Wat is het doel van peer review volgens de tekst?

Strenge selectie door vakgenoten voordat publicatie

Wat is een belangrijk aspect van het ordenen van de politieke wereld volgens de tekst?

De complexiteit reduceren tot een inzichtelijk verhaal

Waarom is openheid over onderzoeksmethoden volgens de tekst noodzakelijk?

Om het onderzoek altijd te kunnen overdoen en controleren

Waarom is het voor politieke wetenschappers moeilijk om intellectuele distantie te behouden?

Omdat ze zelf deel uitmaken van de samenleving die ze bestuderen en daardoor beïnvloed worden

Waarom is een bewuste en systematische verzameling van data belangrijk voor politieke wetenschappers?

Om politieke verschijnselen beter te kunnen begrijpen

Waarom is openheid over onderzoeksmethoden volgens de tekst noodzakelijk?

Om andere wetenschappers in staat te stellen het onderzoek te repliceren en verfijnen

Wat is het doel van peer review volgens de tekst?

Om een strenge anonieme selectie door vakgenoten te garanderen voordat publicatie plaatsvindt

Wat is een belangrijk aspect van het ordenen van de politieke wereld volgens de tekst?

Het reduceren van complexiteit tot een inzichtelijk verhaal

Wat is de term voor het proces waarbij individuen of groepen anderen dwingen om hun wil op te volgen?

Dwingelandij

Wat bedoelt Talcott Parsons met 'zaken te kunnen realiseren en samenleven organiseren'?

Sociale cohesie

Hoe zou men ontsnappen aan macht in een politiek systeem, volgens de tekst?

Emigreren naar het buitenland

Welke Griekse filosoof introduceerde de typologie van staatsvormen?

Aristoteles

Wat is de term voor de regels die bindend zijn en waarbij gehoorzamen bijna automatisch is, volgens de tekst?

Normatieve regels

Deze samenvatting behandelt onderwerpen zoals politieke wetenschap, politieke gebeurtenissen, instellingen en de analytische benadering van een politieke wetenschapper. Het is geschreven door Thibau Haesaerts voor de Katholieke Universiteit Leuven.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Politieke Termen en Begrippen Quiz
10 questions
Politieke Wetenschappen Quiz
5 questions
Politieke Participatie
38 questions

Politieke Participatie

CaptivatingNarcissus avatar
CaptivatingNarcissus
Het Begrip 'Staat' in Politieke Wetenschap
120 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser