Pananaw at Paniniwala ng mga Muslim sa Mindanao

SlickEarth avatar
SlickEarth
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Tama ba na tinawag ng mga Espanyol ang mga Pilipinong Muslim na 'Moro' dahil sa kanilang pag-atake sa Espanya sa pamamagitan ng grupo na kilala bilang 'Moor'?

True

Totoo ba na mataas ang pagpapahalaga ng mga Pilipinong Muslim sa kanilang pamahalaan, ang Sultanato?

True

Tama ba na nais ng mga Muslim na maglingkod lamang sa pamumuno ng kanilang kalahi at hindi sa dayuhan?

True

Totoo ba na hinadlangan ng mga Pilipinong Muslim ang pagsakop ng mga Espanyol sa kanila?

True

Tama ba na natalo at nasakop ng mga Espanyol ang mga Pilipinong Muslim?

False

Ang mga katutubong Muslim ay naninirahan nang mahabang panahon sa pulo ng Mindanao at sa karatig na mga pulo.

True

Ang mga Espanyol ay matagumpay na nakapagpalaganap ng Kristiyanismo sa teritoryo ng mga Muslim.

False

Ang Islam ay itinuturing ng mga katutubong Muslim bilang relihiyon lamang.

False

Ang mga katutubong Muslim ay nagsagawa ng Jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol upang ipagtanggol ang kanilang relihiyon at paraan ng pamumuhay.

True

Ang mga katutubong Muslim ay may malakas na pagnanais na mapalaganap ang kanilang kapangyarihan sa buong arkipelago.

False

Learn about the perspectives and beliefs of the indigenous Muslim communities in Mindanao, including the Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakan, Samal, and Jama Mapun. Explore how the Islamic religion spread in these regions historically.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser