Paniniwala at Pamumuhay ng mga Katutubong Muslim sa Pilipinas

SeasonedGreatWallOfChina avatar
SeasonedGreatWallOfChina
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ang mga katutubong Muslim ay nagmula sa Mindanao at sa mga karatig na pulo na tulad ng Sulu, Tawi-Tawi, at Basilan.

True

Ang mga Espanyol ay madaling nakapasok at nakapaglaganap ng Kristiyanismo sa teritoryo ng mga Muslim sa Mindanao.

False

Ang Islam ay itinuturing ng mga katutubong Muslim bilang isang paraan lamang ng pamumuhay at hindi isang relihiyon.

False

Inilunsad ng mga Muslim ang kauna-unahang $\text{Jihad}$ o banal na digmaan laban sa mga Espanyol upang ipagtanggol ang kanilang relihiyon at paraan ng pamumuhay.

True

Ang mga katutubong Muslim ay hindi nagpahalaga sa kanilang kalayaan at handa nilang sumailalim sa kapangyarihan ng dayuhan.

False

Noong panahon ng Espanyol, ang mga Muslim ay tinatawag na 'Moro' dahil sa pangkat ng mga mamamayan sa hilagang kanluran ng Africa na sumalakay sa Espanya.

True

Ang mga Pilipinong Muslim ay nagpasakop sa mga Espanyol at sumamba sa kanilang pamumuno.

False

Ang mga Pilipinong Muslim ay naglingkod lamang sa pamumuno ng kanilang mga kababayan.

True

Ang mga Pilipinong Muslim ay mataas ang pagpapahalaga sa kanilang mga datu o sultan, at sa kanilang pamahalaang Sultanato.

True

Ang mga Espanyol ay matagumpay na nasakop at nalupig ang mga Pilipinong Muslim.

False

Learn about the beliefs and way of life of indigenous Muslims in the Philippines, particularly in Mindanao and neighboring islands. Understand how the Islamic religion has spread in these regions and its impact on the culture and traditions of the people.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser