Pamamahala ng Mga Amerikano sa Pilipinas Quiz

SelectiveImagery avatar
SelectiveImagery
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Kailan itinatag ang Far Eastern University?

1933

Ano ang sentro ng kalusugan na itinayo para sa sakit na malaria?

Quezon Institute

Ano ang kaugnayan ng Philippine Normal School sa Philippine Normal University?

Ito ay naging PNU noong 1992.

Ano ang pangunahing relihiyon na nabanggit sa teksto?

Protestantismo

Saan matatagpuan ang Siliman University?

Dumaguete City

Ano ang pangunahing laro o sports na binanggit sa teksto?

Basketball

Ano ang mga larangan ng kalakalan na hindi masyadong limitado para sa mga produktong Pilipino sa Estados Unidos?

Tela at sapatos

Anong tawag sa kompanyang pag-aari ng mga Amerikano na kilala sa pagmamanupaktura ng household products?

Procter and Gamble

Ano ang pangunahing layunin ng Batas Pensionado ng Komisyon ng Pilipinas noong 1901?

Isulong ang edukasyon sa Pilipinas

Anong uri ng sasakyan ang idinagdag sa sistemang transportasyon noong 1930 upang mag-ugnayan ng Maynila at mga lalawigan sa Timog Katagalugan?

Tren

Ano ang pangunahing wikang itinuro sa mga pensionado mula Aparri hanggang Mindanao?

Wikang Ingles

Ano ang salitang ginamit para tawagin ang mahigit limangdaang guro mula sa Estados Unidos na dumating sa Pilipinas noong Agosto 23, 1901?

Thomasites

Ano ang layunin ng pagkakatatag ng Kawanihan ng Agrikultura sa panahon ng pamamahala ng mga Amerikano?

Iangat ang antas ng produksyon sa industriya ng pagsasaka

Ano ang ibig sabihin ng 'Tariff' o 'Taripa' sa konteksto ng pamahalaan?

Buwis na ipinapataw sa mga produktong iniaangkat o iniluluwas

Ano ang epekto ng Tariff Act of 1901 sa kalakalan ng Pilipinas?

Binabawasan ang taripa para sa mga produktong Amerikano

Ano ang ibig sabihin ng 'Malayang Kalakalan' o 'Free Trade'?

Walang kinikilingan o diskriminasyon sa pag-aangkat o pagluwas ng mga kalakal

Ano ang pangunahing layunin ng Payne-Aldrich Act sa kalakalan sa Pilipinas?

Walang limitasyon o kora sa dami ng produkto Amerikano na papapasok sa Pilipinas

Ano ang pangunahing layunin ng pagkakatatag ng Tariff Act of 1902?

Bawasan ang taripa para sa mga produktong Filipinong iniluluwas

Subukin ang iyong kaalaman sa mga pagbabago sa lipunan at pamahalaan sa panahon ng pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Matutunan ang mga programa at sistema na ipinatupad nila sa bansa.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser