Pagkalkula ng Gross National Product (GNP)

LuxuriousRoseQuartz avatar
LuxuriousRoseQuartz
·

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Ipares ang mga uri ng implasyon sa kanilang kahulugan:

Imported inflation = Ang ekonomiya ay umaangkat ng hilaw na materyales sa ibang bansa Pricing power inflation = Mayroong kartel sa pamilihang oligopolyo Sectoral inflation = Pagbabago ng presyo na nagsisimula sa ilang sektor ng ekonomiya Inflationary gap = Kabuuang demand ay mas mataas kaysa sa kabuuang supply

Alin sa mga sumusunod ang epekto ng implasyon?

Pagtaas ng presyo ng mga bilihin = Money devaluation Mas nakikinabang ang nangungutang = Pagbabago sa distribusyon ng kita Mga mamamayang nagsasamantala = Pag-irak ng espekulasyon Nakagawiang paggasta ay nagbabago = Pagbabago ng nakagawiang paggasta

Ano ang tinatawag na 'Laspeyres formula'?

Base weighted index na binuo ng ekonomistang Aleman = Laspeyres formula Halaga ng produktong maaring bilhin = Presyo Tumutukoy sa taas o baba ng presyo = Price level Tawag sa panahon na mas nakakabuti sa nangungutang = Money devaluation

Ipares ang mga sumusunod na termino sa kanilang kahulugan:

Pamumuhunan = Pangangapital Angkat = Pagbili ng isang ekonomiya sa ibang ekonomiya Alokasyon = Mekanismo ng distribusyon Impok = Ipon

Itugma ang mga sumusunod na konsepto sa kanilang kahulugan:

Bangko = Institusyong pampananalapi Panlipunan = Institusyong nagpapatakbo ng pambansang ekonomiya Buwis = Sapilitang kontribusyon na sinisingil ng pamahalaan Luwas = Pagbebenta ng isang ekonomiya sa ibang ekonomiya

Magtugma ng mga sumusunod na salita sa kanilang kahulugan:

Pagkonsumo = Pagbili o paggamit ng mga produkto o serbisyo Kita = Kabayaran ng nagawang produkto o paglilingkod Paikot na daloy ng ekonomiya = Pangangapital Kapalit = Ng nagawang produkto o paglilingkod

Itugma ang mga sumusunod na konsepto sa kanilang kahulugan:

Pamumuhunan = Pangangapital Bangko = Institusyong pampananalapi Impok = Ipon Angkat = Pagbili ng isang ekonomiya sa ibang ekonomiya

Magtugma ng mga sumusunod na salita sa kanilang kahulugan:

Alokasyon = Mekanismo ng distribusyon Panlipunan = Institusyong nagpapatakbo ng pambansang ekonomiya Buwis = Sapilitang kontribusyon na sinisingil ng pamahalaan Luwas = Pagbebenta ng isang ekonomiya sa ibang ekonomiya

Itugma ang mga sumusunod na termino sa kanilang kahulugan:

Pagkonsumo = Pagbili o paggamit ng mga produkto o serbisyo Kita = Kabayaran ng nagawang produkto o paglilingkod

Suriin ang mga konsepto at pamamaraan sa pagkalkula ng Gross National Product (GNP) tulad ng indirect business tax, net income, value added approach, at final expenditure approach. Tukuyin ang mga salik sa pagkalkula ng GNP tulad ng consumption, investment, government spending, at net factor income from abroad (NFIA).

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Economic Concepts Quiz
3 questions

Economic Concepts Quiz

ProdigiousVitality avatar
ProdigiousVitality
Monetary Policy and GDP Quiz
24 questions
Measurement of National Output in Economics
18 questions
Economic Jargons Quiz
16 questions

Economic Jargons Quiz

FortunateDahlia avatar
FortunateDahlia
Use Quizgecko on...
Browser
Browser