Pagbibigay-Depinisyon sa Tekstong Impormatibo

SalutaryGoblin avatar
SalutaryGoblin
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ano ang estruktura ng paglalahad na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari at kung paanong ang kinalabasan ay naging resulta ng mga naunang pangyayari?

Sanhi at Bunga

Ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon?

Napauunlad ang iba't ibang kasanayan pangwika

Ano ang layunin ng Tekstong Impormatibo Abot-Tanaw?

Maipaliliwanag ang katangian ng tekstong impormatibo

Ano ang inaasahan matutunan ng mga mag-aaral matapos ang aralin?

Maipaliliwanag ang mga katangian ng tekstong impormatibo

Ano ang pokus sa uring 'Sanhi at Bunga'?

Paano nangyari ang pangyayari at bunga nito

Ano ang ginagawa sa Tekstong Impormatibo Abot-Tanaw?

Ipinaliliwanag ang mga katangian ng tekstong impormatibo

Ano ang layunin ng impormatibong teksto ayon sa ipinahayag sa teksto?

Magbigay ng impormasyon sa mambabasa

Ano ang pangunahing layunin ng tekstong pagbibigay-depinisyon?

Magbigay ng kahulugan ng isang salita o konsepto

Ano ang ibig sabihin ng denotatibo sa konteksto ng pagbibigay-depinisyon?

Tunay o literal na kahulugan

Ano ang kaibahan ng pagbibigay-depinisyon at paghahambing na nabanggit sa teksto?

Ang pagbibigay-depinisyon ay naglalaman ng kahulugan, habang ang paghahambing ay nagtatampok ng mga pagkakaiba at pagkakatulad

Ano ang posibleng epekto kapag hindi itinuturo ang mga tekstong impormatibo ayon sa pagsusuri nina Chall, Jacobs, at Baldwin?

Nagdudulot ng pagbaba sa komprehensiyon at pang-unawa ng mag-aaral

Ano ang ibig sabihin ng konotatibo sa konteksto ng pagbibigay-depinisyon?

Kahulugan batay sa personal na karanasan

This quiz explains how to give the meaning of a word, term, or concept. Topics may range from concrete things like types of animals or trees, to more abstract concepts like justice, equality, or love. It is important to differentiate denotative and connotative meanings in this type of informative text. There are different types of informative texts depending on the structure of presentation.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser