Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) in Children

WellRunCarnelian1929 avatar
WellRunCarnelian1929
·

Start Quiz

Study Flashcards

36 Questions

Wat zijn de 3 bestanddelen van emoties volgens de tekst?

Wat is een ontwikkelingsfase waarin een kind angst kan ervaren voor vreemden?

Wat kan een reden zijn voor een kind om angst te ontwikkelen voor hoogte en diepte volgens de tekst?

Wat is een mogelijke gedragskenmerk van angst volgens de tekst?

Wat kan een kind volgens de tekst laten zien vanaf 8 maanden?

Wat is een mogelijke cognitieve kenmerk van angst volgens de tekst?

Wat zijn de risico's van emotionele verwaarlozing volgens de tekst?

Welk ouderlijk gedrag hangt samen met angst bij kinderen volgens de tekst?

Welke beschermende factor wordt genoemd in de tekst?

Wat voorspellen angststoornissen op jonge leeftijd volgens de tekst?

Wat is nuttig verklaard in termen van preventie volgens de tekst?

Wat wordt vaak ingezet voor de behandeling van angststoornissen?

Waaruit bestaat de multimodale therapie die wordt ingezet voor de behandeling van angststoornissen?

Welke therapie wordt vooral ingezet bij schoolkinderen en adolescenten?

Welke factor speelt vooral binnen het gezin bij de behandeling van angststoornissen bij kinderen?

Wat is de juiste classificatie van OCS volgens de DSM-5?

Op welke leeftijd wordt OCS meestal vastgesteld bij kinderen?

Wat is een veelvoorkomend symptoom van OCS bij kinderen?

Wat is een verschil tussen rituelen en OCS?

Wat is een kenmerk van PTSS?

Wat zijn symptomen van PTSS?

Welke stoornis lijkt op angststoornissen volgens de differentiaaldiagnose?

Met welke stoornis gaan angststoornissen vaak samen?

Wat is de meest voorkomende angststoornis bij kinderen en adolescenten?

Hoe wordt het aantal kinderen met angststoornissen beïnvloed door culturele normen?

Wat is een risicofactor voor het ontwikkelen van angststoornissen op basis van ouderlijk gedrag?

Wat is een mogelijke reden waarom angst bij kinderen groter kan worden?

Wat is een kenmerk van de angststoornis volgens de DSM-5?

Wat is een symptoom van de gegeneraliseerde-angststoornis (GAS) bij kinderen?

Wat is een specifiek kenmerk van de sociale-angststoornis bij adolescenten?

Wat is het verschil tussen paniekstoornis en sociale-angststoornis?

Hoe wordt een specifieke fobie gedefinieerd volgens de DSM-5?

Wat is het tijdsbestek dat angst buitenproportioneel moet zijn om als stoornis te worden beschouwd?

Wat is een mogelijke reden dat angststoornissen vaak pas in schoolleeftijd worden vastgesteld?

Wat is een mogelijke reden waarom kinderen met GAS overschatten de negatieve kanten van situaties en onderschatten eigen capaciteiten?

Wat is een mogelijk effect van paniekstoornis op het gedrag van de persoon?

Description

Learn about the classification, prevalence, and characteristics of obsessive-compulsive disorder (OCD) in children according to DSM-5. Understand the differences in occurrence based on gender and age, as well as the nature of recurring obsessions and compulsions in children with OCD.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Reducing OCD Stereotypes
3 questions
Reducing OCD Stereotypes
BestSellingCharoite avatar
BestSellingCharoite
Understanding OCD
22 questions
Understanding OCD
UserFriendlyIntelligence avatar
UserFriendlyIntelligence
Use Quizgecko on...
Browser
Browser