Normative Problems: Philosophical Solutions

Adamamor095 avatar
By Adamamor095

Quiz

Flashcards

28 Questions

Filosofie is de moederwet waaruit andere wetenschappen zijn gegroeid of op onderbouwd zijn.

Metafysica onderzoekt de werkelijkheid zoals gegeven uit zintuiglijke waarneming en gaat op zoek naar het wezen van de werkelijkheid.

Esthetica is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met ethiek en moraalfilosofie.

Ethiek houdt zich bezig met goede daden, terwijl rechtsfilosofie zich richt op goede wetten.

Sociale rollen en natuurlijke determinanten zijn bepalend voor ongerelateerde normatieve problemen.

Een beredeneerde oplossing voor normatieve problemen kan worden bereikt via rationele argumentatie.

Immanuel Kant was een voorstander van de intentiemoraal en deontologie.

Volgens Kant moeten mensen handelen volgens regels waarvan je mag aannemen dat elk mens met rationele wil deze zal volgen.

Kant zou stellen dat het neerhalen van een vliegtuig met 501 mensen aan boord moreel acceptabel is als het voorkomt dat het vliegtuig een gebouw raakt en slechts 1 persoon sterft.

Volgens Kant is het hebben van goede intenties belangrijker dan de gevolgen van een handeling.

Volgens Kant is pedofilie intrinsiek slecht.

Kant zou stellen dat het per ongeluk vergiftigen van een vriend met de intentie om hem te vermoorden erger is dan hem opzettelijk vergiftigen met de intentie om hem niet te vermoorden.

Volgens Kant impliceert het vermogen om te handelen ook een morele verantwoordelijkheid.

Kant zou beweren dat een handeling moreel aanvaardbaar kan worden als het wordt uitgevoerd zonder vrije wil.

Kant zou betogen dat we allemaal ons best moeten doen om betere mensen te worden, omdat we daartoe in staat zijn.

Kant zou stellen dat zonder vrije wil er geen sprake kan zijn van moraliteit en dat we slechts kunnen spreken over absolute beginselen.

Is het euthyphro-dilemma een voorbeeld van een moreel dilemma?

Juridisch kader zorgt ervoor dat alle morele problemen een juridische oplossing krijgen.

Peter Singer ondersteunt een morele calculus (utilitarisme) en rationele argumenten voor het verschil in behandeling van kinderen.

Jeremy Bentham ontwikkelde de morele calculus (utilitarisme) en schreef dat iedereen streeft naar zijn eigen geluk.

Consequentialisme is een morele theorie die alleen op de gevolgen van handelingen focust.

Tramdilemma is een moreel dilemma waarin men twee keuzes heeft: passieve deelname (laten rijden) of actieve deelname (duwen) met bedoelingen.

Vervangbaarheidsargument houdt in dat dieren ook ethische overwegingen verdienen.

Nominalisme is een theorie die alleen individuele nutbalansen erkent.

Geloof kan bron zijn voor ethiek, maar geen argumentatie voor morele beslissingen.

Incest is een voorbeeld van een moreel taboe, dat verboden is in vrijwel alle culturen.

Kind in de vijver is een voorbeeld van een moreel dilemma.

Factuele toestand is een belangrijke component voor morele argumenten.

Summary

 • Beroep op geloof en emotionen in morele dilemmas: Geloof: betreft een vorm van overtuiging die weinig overtuigende kracht heeft bij mensen met andere geloofsoorden. Euthyphro-dilemma (Plato): hoe kan men zich moreel verantwoorden? Euthyphro wil zijn vader aanklagen door de moord op een slavin, maar Socrates stelt dat God schrijft dat dit gedrag moreel is. God heeft willekeurig karakter, dus hij kan iets goed of slecht willen, ongeacht of dit moraliter is.
 • Geloof kan bron zijn voor ethiek, maar geen argumentatie voor morele beslissingen: Emoties: verwerping van basiseemoties (schaamte, schuld) is betrouwbaar en kan leiden tot morele intu├»ties. Euthyfro's dilemma houdt onder meer ook een morele emotie aan het sprake: wraak en vergelding. Democratie eist rechtvaardigheid en dwingt mensen zich te verantwoorden.
 • Factuele toestand: is een belangrijke component voor morele argumenten. Facten kunnen worden gebruikt om te verklaren, begrijpen en voorspellen, en de normatieve oordeel is gebaseerd op deze facten.
 • Juridisch kader: zorgt ervoor dat alle morele problemen een juridische oplossing krijgen. Normatieve problemen kunnen worden benadert vanuit een rationele benadering, en argumenten worden gevolgd door wetten en feiten.
 • Incest: is een voorbeeld van een moreel taboe, dat verboden is in vrijwel alle culturen. Rationale argumenten verdedigen de bescherming van de familie als fundamentele sociale eenheid en de bescherming van kwetsbare gezinsleden tegen minder nobele bedoelingen van ouders.
 • Kind in de vijver: is een voorbeeld van een moreel dilemma. Om te helpen of te doen niets kan leiden tot schuldig voelen.
 • Peter Singer: ondersteunt een morele calculus (utilitarisme) en rationele argumenten voor het verschil in behandeling van kinderen.
 • Jeremy Bentham: ontwikkelde de morele calculus (utilitarisme) en schreef dat iedereen streeft naar zijn eigen geluk. Wackenheim's dwerggooien is een casus waarin de utitiliteit van de daden wordt beoordeld.
 • Problemen: van de utilitarisme zijn het universel berekenen van geluk/leed per gebeurtenis en de conflicten met diepe intu├»ties.
 • Consequentialisme: is een morele theorie die alleen op de gevolgen van handelingen focust. De beginselen worden niet verwerkt, en enkel het resultaat telt.
 • Tramdilemma: is een moreel dilemma waarin men twee keuzes heeft: passieve deelname (laten rijden) of actieve deelname (duwen) met bedoelingen. De nuances van de opzet, collateral damage en onschuld zijn belangrijk voor de oplossing.
 • Vervangbaarheidsargument: houdt in dat dieren ook ethische overwegingen verdienen. Het totale geluk kan verminderd worden door vervanging oude dieren voor nieuwe dieren. Het gedode dier mag leiden en de vervanging mag leed brengen aan mensen/dieren in de omgeving. Het heeft een immoreel karakter en is onwaardig om dieren als wisselbaar voorwerp te zien.
 • Nominalisme: is een theorie die alleen individuele nutbalansen erkent. Elk balans heeft zijn eigen waarde, en de totaalbalans is positief als de handeling goed is en negatief als de handeling slecht is.

Description

Explore normative issues and apparent solutions through the lens of philosophy, the mother of all laws. Delve into philosophical subfields such as epistemology, metaphysics, and aesthetics to examine the nature, origin, and conditions of knowledge, the essence of reality, and the exploration of sensory perception and beauty.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free