Nephrology Physiology Overview

CrisperDogwood avatar
CrisperDogwood
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is de essentiële functie van de nieren?

Het filteren van bloed en een cruciale rol spelen bij de samenstelling van lichaamsvloeistoffen

Welk intracellulair volume heeft ons lichaam volgens de tekst?

60%

Wat is het extracellulaire volume (ECV)?

Het volume van het bloedplasma

Wat wordt bedoeld met 'geïntegreerd fysiologisch systeem' volgens de tekst?

Een systeem waarbij verschillende fysiologische processen samenwerken en elkaar beïnvloeden

Wat is de rol van de nieren bij de zuur-base homeostase?

Het handhaven van een constante pH-waarde in het lichaam

Wat is het belangrijkste effectororgaan voor het bewaken van de samenstelling en hoeveelheid van de lichaamsvloeistoffen?

Nieren

Wat is de hydrostatische druk die vocht uit het bloedvat 'duwt'?

Bloeddruk

Wat is het effect van tonische oplossingen op celvolume?

Ze veroorzaken celschrompeling

Wat is het soortelijk gewicht voor normale urine?

$1.010/1.015$

Wat is de relatieve permeabiliteit (reflectiecoëfficiënt) voor een ineffectieve osmoliet zoals ureum?

$0$

Dit gaat over de grote lijnen van de nierfysiologie, zonder al te gedetailleerde informatie. Het behandelt de organisaBe van het urinair systeem, glomerulaire FiltraBe, renale doorbloeding en het transport van verschillende ionen, chemicaliën, zuren en basen.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Renal System: Glomerular Filtration
29 questions
Renal Function Quiz
18 questions

Renal Function Quiz

LawAbidingGreatWallOfChina avatar
LawAbidingGreatWallOfChina
Use Quizgecko on...
Browser
Browser