Naratibong Teksto: Kahulugan at Halimbawa

SelectiveRubidium avatar
SelectiveRubidium
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang pangunahing paksa ng teksto patungkol sa mga pananaw sa pagsasalaysay?

Ano ang pangunahing pagkakaiba ng ikatlong panauhan sa unang panauhan sa pagsasalaysay?

Ano ang pangunahing katangian ng limitadong panauhan sa pagsasalaysay?

Ano ang pangunahing layunin ng tagapag-obserbang panauhan sa pagsasalaysay?

Ano ang kadalasang gamit na pananaw sa isang nobela na may maraming tauhan at mahabang panahon?

Ano ang pangunahing pagkakaiba ng pananaw na unang panauhan sa ikalawang panauhan?

Ano ang pangunahing katangian ng limitadong panauhan sa pagsasalaysay?

Ano ang ginagamit na panghalip ng tagapagsalaysay sa ikatlong panauhan?

Ano ang pangunahing layunin ng tagapag-obserbang panauhan sa pagsasalaysay?

Ano ang nais iparating kung bakit bihirang gamitin ang ikalawang pananaw sa pagsasalaysay?

Description

Learn about the definition, characteristics, elements, and examples of narrative text in Filipino literature. Understand the primary purpose of narrative texts and how they can entertain and maintain interest, as well as teach moral values and lessons.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

narrative text
5 questions
narrative text
SatisfyingSavanna avatar
SatisfyingSavanna
Narrative Text Comprehension
6 questions
Lesson #1: Understanding Narrative Text
16 questions
Narrative Text Types Quiz
6 questions
Narrative Text Types Quiz
PromisedInequality avatar
PromisedInequality
Use Quizgecko on...
Browser
Browser